EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

REFERENCES ON GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION

Northern Africa

Tunisia - Tunes

sources: subjects: taxa:
Navás 1930:Ins.ParisVI    
Thomas & Boumaiza & Soldán 1983   Baetis punicus
Boumaiza & Thomas 1986    
Vitte & Thomas 1988:161-165.   Choroterpes (Euthraulus)
Boumaiza & Thomas 1995    
Zrelli & Bejaoui & Korbaa & Boumaiza 2006   Brachycercus
Zrelli & Sartori & Bejaoui & Boumaiza 2011   Rhithrogena sartorii
Zrelli & Boumaiza & Bejaoui & Gattolliat & Sartori 2011    
Zrelli & Gattolliat & Boumaiza & Thomas 2012   Alainites sadati
Zrelli & Boulaaba & Bejaoui & Boumaïza & Sartori 2015   Potamanthus luteus
Zrelli & Boumaiza & Bejaoui & Gattolliat & Sartori 2016    
Barber-James & Zrelli & Yanai & Sartori 2020   Oligoneuriopsis