EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

REFERENCES ON GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION

Central Asia

Kirgizstan - Kyrgyzstan

sources: subjects: taxa:
Brodsky 1930:681-720    
Tshernova 1972    
Sinitshenkova 1973:9-17.   Rhithrogena
Sinitshenkova & Tshernova 1976   Ameletus
Kustareva 1976 Issyck-Kul Hollow  
Braasch 1977   Cinygmula
Kustareva 1978 Issyk-Kul hollow Heptageniidae
Braasch 1980   Baetidae
Kluge 1982:15-19   Baetis gr. rhodani  
Braasch & Soldán 1983   Baetidae
Braasch 1984:145-146    
Kustareva 1984   Iron
Kustareva 1984   Stenonema
Kustareva  & Ivanova 1984 притоков озера Иссык-Куль  
Kluge 1987:302-320.   Heptagenia
Kustareva 1988    
Omorov & Madalov 1989 р. Гульча  
Omorov & Khaitov 1992 Ak-Bura river and its tributary Kichik-Alay (Alay range)  
Novikova & Kluge 1994   Nigrobaetis
Kluge & Novikova 2011   Acentrella/fg1
Sroka & Godunko & Novikova & Kluge 2012   Rhodobaetis
Kluge 2015   Rhithrogenini