EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

REFERENCES ON GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION

East Palaearctic

Japan

Ryukyu Islands

sources: subjects: taxa:
McLachlan 1875:167-190.    
Eaton 1883-1888:Monograph.    
Eaton 1892:302-303.    
Navás 1915:Neur.I.   Chimura
Navás 1919:157-164.    
Ulmer (1919)1920:1-80    
Navás 1924:Ins.Or.III.    
Takahashi 1924    
Ueno 1928    
Takahashi 1929:154-156.    
Takahashi 1929:63-64.   Centroptilum rotundum
Takahashi 1929    
Takahashi 1929:75-80. Kagawa-ken  
Horasawa 1929   Epeorus latifolium
Takahashi 1930    
Imanishi 1930:I.   Acentrella, Ameletus
Uéno 1930    
Uéno 1931:57-59.    
Ueno 1931:189-231.    
Uéno 1931:91-104. Mittel-Japan  
Uéno 1931:105-110. Kamikôchi & surrounding districts, Prov. Shinano  
Takahashi 1931    
Takahashi 1931   Baetis
Horasawa 1931:29-37    
Horasawa 1931:121-124    
Matsumura 1931    
Matsumura 1932    
Imanishi 1932:II.   Ameletus
Navás 1933:Ins.Or.XII.    
Imanishi 1933:III.   Ameletus
Imanishi 1934:IV.   Epeorus
Imanishi 1935:V.   Cinygma and Heptagenia
Uéno 1935 Azusa river system, Prov. Shinano, Middle Japan  
Imanishi 1936:VI.   Ecdyonurus and Rhithrogena
Imanishi 1937:VII.   Ephemerella
Imanishi 1937:VIII   Paraleptophlebia and Baetis
Imanishi 1938:IX.    
Imanishi 1941:X.    
Uéno 1950   Icongraphia
Gose 1958:29-30 r.Satenkigawa, Yamabegun, Nara Pref   
Gose 1958:32-33   Caenidae
Uéno 1959   nymphs
Tsuda & Nakaagawa 1959    
Gosé 1960  Ashio copper-mine  
Gose 1963:140-141   Choroterpes trifurcata
Gose 1963:142-145.   Ephemerella, Heptagenia
Tsuda & Gose 1964    
Kawai 1964 Okinoerabu, Ryukyu Islands   
Gose 1965   Baetidae
Tsuda 1966   Ephemerella
Mizuno & Iwasaki & Nishimura 1966 river Yoshino-Gawa in Nara Prefecture  
Mizuno & Nishimura & Iwasaki 1966 river Yoshino-Gawa in Nara Prefecture  
Mizuno & Nishimura & Iwasaki 1967 river Yoshino-gawa in Nara Prefecture  
Mizuno 1967 river Yoshino-gawa in Nara Prefecture  
Gose 1967 Yubetsu, Shokotsu, Abashiri rivers (Hokkaido)  
Gose 1968:147-157 Yoshino river, Nara Prefecture  
Gose 1968:147-150.   Ameletus, Ecdyonurus
Asahina 1970 Tsushima  
Gose 1970:21-26.   Ephemera strigata
Gose 1970:8-10. river Yoshino  
Tanaka 1971 rivers Yoro, Obitsu, and Isumi, Chiba prefecture  
Allen 1971   Ephemerella
Takara & Azuma 1972 Iriomote island, Ryukyus  
Gose 1973:1-7. river Yoshino  
Gose 1973:8-16. river Yoshino  
Okazawa 1974 stream Hoshioki near Sapporo  
Gose 1975    
Watanabe & Harada 1976    
Gose 1977 Yoshino river, Nara Prefecture  
Gose 1979-1981   mayflies
Gose 1981:11-14.   Ephemera
Okazaki 1981   eggs
Okazaki 1984   eggs
Kuroda & Fujimoto & Watanabe 1984 Kazuradani River, Kagawa Prefecture Ephemera
Gose 1985   Ephemeroptera
Watanabe 1985 Kagawa Prefecture Ephemera
Watanabe & Harada 1985    
Watanabe & Kuroda 1985    Ephemera japonica
Takemon 1985   Ephemera
Takemon 1986    
Ban & Kawai 1986   Ephemera
Kobayashi 1986    
Kobayashi 1988    
Ban 1988 Kumogahata river, Kyoto Pref. Ephemera strigata
Takemon 1988    
Watanabe 1988 central Japan Potamanthodes kamonis
Watanabe 1989:157-162. central Japan Potamanthodes kamonis
Watanabe 1989   Potamanthodes kamonis
Watanabe & Yoshitaka & Mori 1989   Ephoron shigae
Takemon 1989    
Takemon 1990:115-124.   Epeorus ikanonis
Takemon 1990:1-31    Epeorus ikanonis
Takemon 1990:49-63. Kyoto Prefecture  
Takemon 1990:V.Conf.Eph.   Ephemera strigata
Hatta & Ishiwata 1990 Tokai District, Central Japan Ephemerellidae
Bae & McCafferty 1991   Potamanthidae
Watanabe & Takao 1991:VI.Conf.Eph..   Ephoron shigae
Watanabe 1992:105-109. Kazuradani river, Kagawa Prefecture Ephemera orientalis
Watanabe 1992:125-131.   Potamanthus formosus
Ishiwata 1992 Gunma Prefecture  
Ishiwata 1993   Ephemerellidae
Takemon 1993   Epeorus ikanonis
Ishiwata 1996   Ephoron
Ishiwata & Inada 1996    
Malzacher 1996   Caenis nishinoae
Watanabe & Aoe 1997:VIII.Conf.Eph..   Potamanthus formosus
Watanabe & Ishiwata 1997   Ephoron shigae
Aoyagi & Tetsuka & Nakamura 1998    Ephoron eophilum
Takemon & Kanayama & Tanida & Baik & Ishigami & Kato 1998   Epeorus ikanonis
Watanabe 1998   Ephoron shigae
Watanabe & Hatta & Hisaeda & Hosh & Ishiwata 1998   Ephoron shigae
Watanabe & Mori & Yoshitaka 1999   Ephoron shigae
Ishiwata 1999 Rishiri-to Island  
Takemon 2000   Paraleptophlebia spinosa
Watanabe & Ohkita 2000   Ephoron shigae
Ishiwata 2000 Kanagawa Prefecture  
Ishiwata 2001   checklist
Ishiwata 2001 Chiba Prefecture  
Nakamura & Kameyama & Katayama 2001 Gono-kawa river  
Tojo 2001   Brachycercus japonicus
Fujitani 2002   Baetidae
Mizota 2002 Kinkazan island, Miyagi Pref., northeastern Japan check list
Ishiwata 2003   Cincticostella
Hirasawa & Urabe 2003   Ephemera strigata
Hirasawa & Yuma 2003   Ephemera strigata
Tojo & Matsukawa 2003   Dipteromimidae
Fujitani & Hirowatari & Tanida 2003   Baetidae
Fujitani & Hirowatari & Tanida 2003   Baetidae
Fujitani & Hirowatari & Tanida 2003   Baetidae
Miyake & Hiura & Kuhara & Nakano 2003 Hokkaido  
Jacobus & McCafferty 2004:127-147.   Drunella
Fujitani & Hirowatari & Kobayashi & Tanida  2004   Baetis taiwanensis
Jacobus & Zhou & McCafferty 2004   Torleya
Kang & Ko & Han & Bae & Kim  2005   Ephemera orientalis
Nakamura & Matsuda 2005 Takatsu river, Shimane Prefecture  
Tojo 2005   Dipteromimus tipuliformis
Fujitani & Hirowatari & Tanida 2005   Labiobaetis
Fujitani 2006   Baetidae
Tojo & Sekiné & Matsumoto 2006   Ephoron shigae
Watanabe & Omura 2006    
Ban & Mita & Ishikawa. 2006   Ephoron shigae
Hayashi & Nakano 2007 Shinji-gawa river in Matsue, Shimane Prefecture  
Fujitani 2008:XI.Conf.Eph.   Baetidae
Miyairi & Tojo 2007:85-93.   Bleptus fasciatus
Miyairi & Tojo 2007:46-51. Yabuhara, Kiso, Nagano Prefecture Bleptus fasciatus
Sekine & Tojo 2007   Ephoron shigae
Sekiné & Tsuruda & Tojo 2007 Hino-yosui, Tama-gawa river basin Ephoron shigae
Tojo 2008:XI.Conf.Eph    
Miyasaka & Genkai-Kato & Miyake & Kishi & Katano & Doi & Ohba & Kuhara 2008    
Sun & McCafferty 2008:1-239.   Brachycercinae
Hwang & Bae 2008   Ephemera
Wang & Xie & Chen & Jia & Zhou 2009   diversity and biogeography
Iwasaki & Kagaya & Miyamoto & Matsuda 2009    
Sekine & Tojo 2010:326-334.   Ephoron shigae
Sekine & Tojo 2010:335-343.   Ephoron shigae
Kluge & Novikova 2011   Acentrella/fg1
Fujitani & Kobayashi & Hirowatari & Tanida 2011   Tenuibaetis
Ogitani & Sekine & Tojo 2011  Shinano-gawa river basin Epeorus
Sekine & Tojo 2012   Ephoron shigae
Sekine & Hayashi & Tojo 2013   Ephoron
Ishiwata & Fujitani & Shimura 2013 Nutanozawa stream, Kanagawa Prefecture  
Fujitani Kobayashi & Hirowatari & Tanida 2017   Nigrobaetis
Takayanagi & Yoshizawa 2021   Caenis rivulorum
Takayanagi 2021   Siphlonurus yoshinoensis