EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

REFERENCES ON GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION

East Palaearctic ; Oriental Region

China

islands: Hainan, Hong Kong


sources: subjects: taxa:
Walker 1853    
Eaton 1871:Monograph.    
Eaton 1883-1888:Monograph.    
McLachlan 1894:421-436. Ta-chien-lu, prov. Szechuen, western China, frontier of Thibet  
Ulmer (1919)1920:1-80    
Navás 1922:54-63    
Ulmer 1924:23-37    
Ulmer (1925)1926:20-110.    
Navás 1930:Ins.ParisVI    
Navás 1930:1-12.    
Navás 1931:Ins.ParisVIII.    
Navás 1931:1-10.    
Hsu 1931-1932    
Navás 1932:Ins.Or.X.    
Navás 1932:1-11.    
Navás 1933:1-23.    
Navás 1933:1-10.    
Ulmer 1933   key to genera
Navás 1934:1-10.    
Navás 1935:1-16.    
Navás 1935:1-19.    
Wu 1935   Catalogus Insectorum Sinensium 
Ueno 1935 Manchoukuo  
Ulmer 1935-1936:201-215.    
Ulmer 1936:1-2. nordwestlichen Provinzen  
Hsu 1935-1936:319-326. Kiangsi Province  
Navás 1936:37-63.    
Navás 1936:117-132.    
Hsu 1936-1937:129-148.    
Hsu 1936-1937:221-224.    
Hsu 1936-1937:287-296.    
Hsu 1936-1937:433-440.    
Hsu 1938:53-56.    
Hsu 1938:125-126.    
Hsu 1938:221-224.    
Imanishi 1940 Manchoukuo, Inner Mongolia  
Uéno 1941 Manchoukuo  
Peters 1963   Habrophlebiodes
Tshernova 1972    
Tshernova 1976   Paegniodes
You & Gui 1979    
You & Wu & Gui & Xu & Su 1979 Nanjing Choroterpes
Braasch & Soldán  1980:123-127   Centroptella
You & Wu & Gui 1980   Potamanthodes
You & Wu & Gui & Hsu 1980 Nanjin Choroterpes
You & Wu & Gui & Hsu 1980   Potamanthodes
Xu & You & Su & Xu 1980   Ephemerella
You & Wu & Gui & Hsu 1981   Cinygmina
You & Wu & Gui & Hsu 1982   Potamanthodes
You & Su  & Hsu 1982 Fjjian Province Afronurus
Gui & You 1982    
Wu 1984    Neopotamanthus
Xu & You & Hsu 1984   Ephemerella
You 1984:IV.Conf.Eph.    Potamanthodes
Gui 1985   catalog
You & Su 1985   Potamanthodes
Wu & Chen & Cong & You 1986 Yi Xing Cinygmina
Wu & You 1986   Cinygmina
Wu & You 1986      Neopotamanthus youi
Wu Tian et al.?? 1987 Yinxing, Jiangsu Province Choroterpes
Wu 1987:336   Potamanthus
Wu 1987:421-423.   Potamanthus
Wu 1987:421-423.   Neopotamanthus
You 1987 Xizang  
You & Su 1987   Vietnamella
You & Su 1987   Choroterps nanjingensis, Potamanthodes fujianensis, Isonychia kiangsiensis
Waltz & McCafferty 1987:177-184   Cloeodes
Waltz & McCafferty 1987:191-207   Cloeodes
Zhang 1987 Hunan Province and Hainan Island  
Zhang 1988   Eatonigenia
She & You 1988   Isonychia
Su & You 1988   Ephemerella
Su & You 1989 Jilin Province Ephemerella
Wu & You 1989 Anhui Province Choroterpes
You 1990 Fujian Province Rhithrogena
Bae & McCafferty 1991   Potamanthidae
Zhang & Cai-Weidong 1991   Cynigmina  
Gui & You 1992    
Gui & Zhang 1992   Epeorus
Gui & Zhang & Wu 1992   Gilliesia
Gui & Zhang & You 1992   Ephemeridae
Wu & Gui & Shi 1992   Isonychia
Wu & You 1992 Anhui Province Choroterpes
Wu & Gui 1993 Yi Xing Ephemerella yixingensis
Wu & Gui & Su 1993    
Gui 1994    
You & Gui 1995    
Su & Gui 1995   Drunella
Su & Zhou & Gui 1995 Baishangzu Mountain. Eastern China  
Zhou & Su 1995   Vietnamella
Zhang & Gui & You 1995    
Zhu 1996 Jiangsu Province  
Gui & Zhang & Wu 1996   Habrophlebiodes
Gui & Zhang 1997   Ephoron
Su & Zhu 1997    
Zhou 1997   Ephemerellidae
Zhou & Gui & Su 1997  Funiu Mountain area  
Zhou & Gui & Su 1997:268-272 Henan Province Centroptilum henanensis,   Serratella longipennis, Caenis nigroforceps
Zhou & Gui & Su 1998   Ephemera nigroptera
Zhou & Su & Gui 1997   Serratella
Zhou & Su 1997   Serratella
Su & Zhou 1998    
Bae & McCafferty 1998   Neoephemeridae
Bae & Liu 1999 Changbaishan area  
Gui & Lu 1999   Baetis
Gui & Zhou 1999    
Gui & Zhou & Su 1999   Caenis
Braasch 1999 Nordwesten von China  
Hua 2000   list
Tong & Dudgeon 2000 Guangdong Prov. Prosopistoma
Zhou & Gui & Su 2000   Brachycercus
Zhou & Su & Gui 2000   Torleya
Zhou & Zheng 2000:323-326   Rhithrogena trispina
Zhou & Zheng 2000:327-332   Neoephemera
Quan & Bae & Jung & Lee 2002 Northeast China  
Su & Zhou 2002    
Zhou & Braasch 2003   Parafronurus youi
Zhou & Gui & Zhou 2003   imaginal key to families
Zhou & Gui & Zhou 2003   larval key to families
Zhou & Peters 2003   Siphluriscus chinensis
Zhou & Zheng 2003:84-87   Paraleptophlebia
Zhou & Zheng 2003:755-760   Cinygmina
Zhou & Zheng 2003:665-668.   Ephemera
Zhou & Zhou & Gui 2003   Ephemera
Zhou & Sun & McCafferty 2003   Caenoculis
Zhou & Sun & McCafferty 2004   Brachycercus
Kluge & Zhou & Jacobus & McCafferty 2004 Yunnan prov. Ephemerellinae
Zhou 2004   Gilliesia
Zhou & Zheng 2004:1-7.   Caenis
Zhou & Zheng 2004:81-85.   Rhithrogena
Zhou & Zheng 2004:3-8.   Prosopistoma
Zhou & Peters 2004   Rhithrogena (Tumungula) unica
Jacobus & McCafferty 2004:127-147.   Drunella
Jacobus & Zhou & McCafferty 2004   Torleya
Kang & Ko & Han & Bae & Kim  2005   Ephemera orientalis
Zhou 2006   Cryptopenella
Zhou & Jacobus & McCafferty 2006   Serratella jinghongensis
Mekong River Commission 2006  Mekong River and its tributaries key
Li & Liu & Zhou 2006 Nanjing (Eastern China) Thraulus
Yan & Li 2006    
Yan & Li 2007    
Zhou & Wang & Xie 2007   Epeorus melli
Sartori & Peters & Hubbard 2008   Teloganodidae
Sun & McCafferty 2008:1-239.   Brachycercinae
Jacobus & Zhou & McCafferty 2009   Serratella
Xie & Jia & Chen & Jacobus & Zhou 2009   Cincticostella
Wang & Xie & Chen & Jia & Zhou 2009 Nertheast diversity and biogeography
Chen & Wang & Zhou 2010 Southwestern China Epeorus (Caucasiron)
Jia & Qin & Ju & Zhou 2010 Zijin Hill (Nanjing, Eastern China) Caenis
Kluge & Novikova 2011   Acentrella/fg1
Wang & Qin & Chen & Zhou 2011   Baetis
Wang & Zhou & Zhou 2013 Ili River (Xinjiang Uygur Aut. Reg.) Ametropus
Shi & Tong 2013   Prosopistoma
Shi & Tong 2014   Labiobaetis
Tong & Dudgeon & Shi 2014   Baetis
Shi & Tong 2015   Baetiella
Shi & Tong 2015   Tibet  Gratia baibungensis
Malzacher 2015:63-69.   Caenis
Sun & Luo & Zhou 2016   Eatonigenia
Han & Zhang & Hu & Zhou 2016   Siphlonurus davidi
Hu & Ma & Luo & Zhou 2017   Vietnamella
Zhang & Ma & Hu & Luo & Zhou 2017    Teloganopsis
Ma & Han & Zhang & Zhou 2018   Paegniodes cupulatus
Shi & Tong 2019   Bungona
Zhang & Han & Zhang & Zhou 2019   Parafronurus youi  
Zhou & Bisset & Xu & Wang 2019   Behningia
Zhang & Han & Zhang & Wang & Zhou 2020   Cincticostella fusca
Auychinda1 & Murányi & Li & Sartori & Gattolliat 2020   Cincticostella
Zhang & Zhang & Han & Zhou 2020    Notacanthurus
Luo &  Jiang & Wang & Shu & Tong 2020   Vietnamella chebalingensis
Li Xianfu & Luo Yanping & Jiang Jian & Wang Lili & Tong Xiaoli 2021   Ameletus 
Han & Zhang & Zhou 2021   Rhoenanthus
Zheng & Zhou 2021   Cincticostella
Li & Zhang & Ma & Zhou 2021   Afronurus
Ma & Lei & Li & Zhou 2021   Proepeorus
Ma & Zhou 2021   Pulchephemera projecta 
Zhang & Lei & Li & Zhou 2021   Afronurus