EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

REFERENCES ON GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION

Europe: former Yugoslavia

Bosnia & Herzogovina

sources: subjects: taxa:
Klapálek 1905:1-5. Stolac Ephemerella major
Tanasijevic 1970 Maglic, Volujak, Zelengora  
Tanasijevic 1973 Maglic, Volujak, Zlengora  
Tanasijevic 1974   Siphlonurus
Tanasijevic 1975    
Tanasijevic 1977 Stavnji Baetis
Tanasijevic 1978   Ephemerella ignita
Tanasijevic 1979   Ephemerella ikonomovi
Tanasijevic 1981   Caenis robusta, Baetopus tenellus
Tanasijevic 1985 westlichen Hercegowina Rhithrogena
Tanasijevic 1985   Rhithrogena jahorinensis
Bauernfeind 1991 Hercegowina Rhithrogena zernyi