EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

zhiltzovae Sinitshenkova 1979 [Rhithrogena

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Sinitshenkova 1979*

Caucasus

Rhithrogena zhiltzovae sp.n.

 

Kluge 1988

 

Rhithrogena (Rhithrogena) zhiltzovae 

 

Kluge 1995

typi

Rhithrogena (Rhithrogena) zhiltzovae 

 

Kluge 2004

 

in Rhithrogena/fg4

 

 

 

Rhithrogena zhiltzovae 

 

 

in Rhithrogena/fg4