EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

yucupe Dias & Salles & Ferreira 2008 [Tricorythopsis]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Dias & Salles & Ferreira 2008

n.Brazil

Tricorythopsis yucupe sp.n.

 

Molineri & Grillet & Nieto & Dominguez & Guerrero 2011

/ Venezuela

Tricorythopsis yucupe

 

Belmont & Salles & Hamada 2012

Tricorythopsis yucupe

 

Domínguez & Grillet & Nieto & Molineri & Guerrero 2014

Veneziela

Tricorythopsis yucupe

 

Belmont & Cruz & Hamada 2015

Brazil

Tricorythopsis yucupe

 

 

 

Tricorythopsis yucupe

 

 

in Tricorythopsis/g(1)