EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

yoshinensis Gose 1980 [Baetis]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Gose 1979-1981( 1980)*

Japan

Baetis yoshinensis sp.n.

 

Gose 1985

Baetis yoshinensis

 

Kobayashi 1986

Baetis yoshinensis

 

Takemon 1990

Kyoto

Baetis yoshinensis

 

Novikova & Kluge 1994

Baetis (Nigrobaetis) yoshinensis

 

Waltz & McCaffety 1997*

 

Alainites yoshinensis comb.n.

 

Fijitani & Hirowatari & Tanida 2003:X Conf.Eph.*

 

Alainites yoshinensis

 

Fijitani & Hirowatari & Tanida 2003*

Alainites yoshinensis

 

Fujitani 2006

Japan

Alainites yoshinensis

 

Ishiwata & Fujitani & Shimura 2013

Alainites yoshinensis

 

Kluge & Novikova 2014

 

[Nigrobaetis (Takobia) yoshinensis]

 

 

 

Takobia yoshinensis

 

 

 

Alainites yoshinensis

 

 

 

Baetis yoshinensis

 

 

in Takobia/g1