EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

 

vshivkovae Tiunova & Kluge & Ishiwata 2004 [Isonychia]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Tiunova & Kluge 
& Ishiwata 2004

typi

Far-East.Russia

Isonychia (Isonychia) vshivkovae vschivkovae sp.n.

in gr. japonica

= Isonychia sp.: 
Tshernova & Kluge & Sinitshenkova & Belov 1986: 
Fig.55: 1-2

-"- 

typi

E.Siberia

Isonychia (Isonychia) vshivkovae sinitshenkovae subsp.n.

 

Kluge 2004

 

in Isonychia/fg2

 

Tiunova 2009:XII.Conf.Eph.

Far-East.Russia

Isonychia vshivkovae

 

 

 

Isonychia (Isonychia) vshivkovae

 

--/ 

in Isonychia/fg2