EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

volitans Eaton 1870 [Heptagenia]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Eaton 1870

Britain

Heptagenia volitans sp.n.

 

Eaton 1871*

Heptagenia volitans

 

Rorstock 1878

 

Heptagenia volitans

 

Parfitt 1879

 

Heptagenia volitans

 

Palmen 1884

anatom.

Heptagenia volitans

 

Eaton 1883-1888:273 (1885)

 

Heptagenia flavipennis var.volitans

 

Eaton 1883-1888:291,325

Ecdyurus volitans comb.n.

= Heptagenia flavipennis var. volitans

Rostock (1887)1888

Heptagenia volitans

 

Esben-Petersen 1910

 

Ecdyurus volitans

 

Bengtsson 1912

 

syn. Ecdyurus fuscogriseus syn.n.

 

Kimmins 1942

lectotyp.d.

syn. Heptagenia fuscogrisea

 

Kimmins 1960

typus

syn. Heptagenia fuscogrisea

 

Kimmins 1971

typus

-

 

Dahlby 1974

 

syn. Heptagenia fuscogrisea

 

Kluge 2004

 

syn. fuscogrisea [Ephemera]

in Heptagenia/f6=g5-Kageronia/fg(1)

 

 

syn. fuscogrisea [Ephemera]

in Heptagenia/f6=g5-Kageronia/fg(1)