EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

sylvicola Pictet 1865 [Baetis

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Ed.Pictet 1865

España

Baetis sylvicola sp.n.

 

Hagen 1866

España

Baetis sylvicola

 

Eaton 1871*

Heptagenia sylvicola comb.n.

 

Eaton 1883-1888

Epeorus sylvicola comb.n.

= Epeorus geminus syn.n.

Eaton 1887'

Portugal

Epeorus sylvicola

= Epeorus geminus

Ulmer 1920:97-144*

-

Epeorus sylvicola

= Epeorus geminus

Navas 1925:157-161'

pen.Iberica

Epeorus sylvicola

 

Puthz 1973

 

Epeorus sylvicola

= Epeorus assimilis syn.n.

Jacob 1974

DeutschDR

Epeorus sylvicola

 

Puthz 1974

Jugoslavia

Epeorus sylvicola

 

Sowa 1975

Epeorus sylvicola

= Epeorus alpicola: Dziedzilewicz 1919
(non Eaton 1871)   

Sowa 1975

Epeorus sylvicola

 

Braasch & Jacob 1976*

 

Epeorus sylvicola

= Epeorus assimilis 

Illies 1978

 

Epeorus sylvicola

 

Belfiore 1978

Italia

Epeorus sylvicola

 

Filipovic 1979

Serbia

Epeorus sylvicola

 

Soldan 1979:223-230*

spermatozoid

Epeorus sylvicola

 

Puthz 1980

Albania

Epeorus sylvicola

 

Malzacher 1981:41-72*

s-w.Deutschland

Epeorus sylvicola

 

Alba-Tercedor 1981

España, 
Portugal

Epeorus sylvicola

 

Tshernova 1981*

Epeorus (Epeorus) sylvicola

 

Thomas & Gadea 1983

France

Epeorus sylvicola

 

Dakki & El Agbani 1983

Morocco

Epeorus sylvicola

 

Panov 1983*

neurosecret.cell

Epeorus sylvicola

 

Jacob 1984:IV.Conf.Eph.

Epeorus sylvicola

 

Zelinka 1984:IV.Conf.Eph.

Epeorus sylvicola

 

Devan 1984

Slovakia

Epeorus sylvicola

 

Zurwerra & Tomka 1984

Switzerland

Epeorus sylvicola

 

Zurwerra & Tomka & 
Lampel 1984:IV.Conf.Eph.

syst.pos.

Epeorus sylvicola

 

Braioni & Lorenzet 1984*

Epeorus sylvicola

 

Gaino & Belfiore & Spano 1984

Liguria

Epeorus sylvicola

 

Grimm 1985*

abdomen

Epeorus sylvicola

 

Hefti & Tomka & Zurwerra 1985

Epeorus sylvicola

 

Landa & Soldan 1985

distrib.

Epeorus sylvicola

 

Sartori & Dethier 1985

Switzerland

Epeorus sylvicola

 

Jacob 1986*

Epeorus sylvicola

 

Devan & Mucina 1986*

Epeorus sylvicola

 

Belfiore 1986

Greece

Epeorus sylvicola

 

Zurwerra & Tomka & 
Lampel 1986*

syst.pos.

Epeorus sylvicola

 

Degrange & Sowa 1987*

Grenoble

Epeorus sylvicola

 

Zurwerra & Metzler 
& Tomka 1987*

 

Epeorus (Epeorus) sylvicola

 

Kluge 1988

 

Epeorus (Epeorus) sylvicola

 

Andrikovics 1988

Hungaria

Epeorus sylvicola

! Kovacs & Bauernfeind 2003

Vavra 1988*

Epeorus sylvicola

 

Devan 1989*

Czechoslovakia

Epeorus sylvicola

 

Landa & Soldan 1989*

Epeorus sylvicola

 

Alba-Tercedor 1990*

Epeorus sylvicola

 

Bauernfeind 1990*

Austria

Epeorus sylvicola

 

Hefti & Tomka 1991*

 

Epeorus sylvicola

 

Belfiore & D'Antonio & 
Audisio & Scillitani 1991

Sicilia

Epeorus sylvicola

 

Andrikovics 1991

 

Epeorus sylvicola

! Kovacs & Bauernfeind 2003 

Andrikovics & Keri 1991

 

Epeorus sylvicola

! Kovacs & Bauernfeind 2003 

Bauernfeind 1992:93-97

Epeorus sylvicola

 

Galdean 1992

Rumania

Epeorus sylvicola

 

Studemann & Landolt & 
Sartori & Hefti 
& Tomka 1992

Epeorus sylvicola

= Epeorus assimilis

Devan 1993*

Epeorus sylvicola

 

Devan 1993*

Epeorus sylvicola

 

Zamora-Munoz & Sanchez-Ortega 
& Alba-Tercedor 1993

abiot.

Epeorus sylvicola

 

Andrikovics & Hadnagy 1994

 

Epeorus sylvicola

! Kovacs & Bauernfeind 2003 

Haybach & Fischer 1994*

Deutschland

Epeorus sylvicola

 

Belfiore 1994*

Italia

Epeorus sylvicola

 

Ouahsine & Ceredhino 
& Lavandier 1996*

Epeorus sylvicola

 

Gaino & Rebora 1996

antennal sensilla

Epeorus sylvicola

 

Kluge 1997:176-220

Epeorus (Epeorus) sylvicola

= Epeorus assimilis 

Gaino & Rebora 1997:VIII.Conf.Eph.

sensilla

Epeorus sylvicola

 

Moog & al. 1997:VIII.Conf.Eph.

saprob.

Epeorus sylvicola

 

Kurn 1997:VIII.Conf.Eph.

Switzerland

Epeorus sylvicola

 

Vidinova & Russev 1997:VIII.Conf.Eph.

Epeorus sylvicola

 

Tanatmis 1997

Turcia

Epeorus sylvicola

 

Godunko 1998*

Ukraina

Epeorus sylvicola

 

Thomas 1998*

ref.n.Africa

Epeorus sylvicola

= Epeorus assimilis:
Pihan & Mohati 1983
(non Eaton 1885)

Kriska & Horvath & Andrikovics 1998

 

Epeorus sylvicola

! Kovacs & Bauernfeind 2003 

Thomas & Marie 
& Brulin 1999*

Epeorus sylvicolus

Epeorus assimilis

Weichselbaumer & Bauernfeind 1999*

Austria

Epeorus sylvicola

 

Kovacs & Ambrus 
& Bankuti 1999*

Hungaria

Epeorus sylvicola

! Kovacs & Bauernfeind 2003 

Andrikovics & Kiss 2000

Hungaria

Epeorus sylvicola

! Kovacs & Bauernfeind 2003 

Soldan & Puthz 2000*

chromosomes

Epeorus sylvicola

 

Baumer & Pirow & Paul 2000

respir.

Epeorus sylvicola

 

Kazanci 2001:1-72*

Turcia

Epeorus sylvicola

 

Kiss & Andrikovics & 
Muranyi & Lippoczy 2001

Hungaria

Epeorus sylvicola

! Kovacs & Bauernfeind 2003 

Kovacs 2001:163-169*

Hungaria

Epeorus sylvicola

! Kovacs & Bauernfeind 2003 

Kovacs & Ambrus 2001*

Hungaria

Epeorus sylvicola

! Kovacs & Bauernfeind 2003 

Thomas & Brulin 2001

 

Epeorus sylvicola 
(non "sylvicolus")

 

Kovacs & Bauernfeind 2003* 

 

 

sensu:
Andrikovics 1988
Andrikovics 1991
Andrikovics & Keri 1991
Andrikovics & Hadnagy 1994
Kriska & Horvath & Andrikovics 1998
Kovacs & Ambrus & Bankuti 1999
Andrikovics & Kiss 2000
Kiss & Andrikovics & Muranyi & Lippoczy 2001
Kovacs 2001
Kovacs & Ambrus 2001
= Epeorus assimilis

Morisi & Battegazzore & 
Fenoglio 2003:X.Conf.Eph.

Italia

Epeorus sylvicola

 

Munoz 2003

Epeorus sylvicola

 

Kluge 2004

 

in Epeorus/fg4

= geminus [Epeorus]

Webb & McCafferty 2008

 

Epeorus sylvicolus (emend.)

 

Hrivniak &  Sroka & Godunko &  Žurovcovà) 2017

 

 

sensu Turkmen & Kazanci 2015 (partim) = Epeorus (Caucasiron) bicolliculatus

Sartori & Bauernfeind 2021 lectotypus Epeorus sylvicola

 

 

 

Epeorus sylvicola

 

,,/ 

in Epeorus/fg4

= geminus [Epeorus]