EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

stuttgardia Godunko & Krzemiński 2009 [Balticobaetisca]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Godunko & Krzeminski 2009:XII.Conf.Eph.

Baltic amber

Balticobaetisca stuttgardia sp.n.

 

 

 

Balticobaetisca stuttgardia

 

 

in Baetisca/f2=g1-pm.Balticobaetisca/g(1)