EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

strigata Eaton 1892 [Ephemera]

informal taxa:

sources:

subjects:

actual name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

valid names:

Kluge 1997:176-220

gr. strigata

 

Ephemera

Ephemera strigata

Ephemera japonica

 

 

 

 

 

 

 

 

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Eaton 1892:302-303*

Japan

Ephemera strigata sp.n.

 

Ulmer 1920:97-144*

-

Ephemera strigata

 

Ulmer (1925)1926:20-110.

Ephemera strigata

Ueno 1931

 

Ephemera strigata

 

Matsumura 1931*

Ephemera strigata

 

Horasawa 1931*

Ephemera strigata

 

Ikonographia... 1932

Ephemera strigata

 

Imanishi 1940

Ephemera strigata

 

Imanishi 1941

Ephemera strigata

 

Uéno 1950

Ephemera strigata

 

Tshernova 1952

 

Ephemera strigata

 

Uéno 1959

Ephemera strigata

 

Kimmins 1960

lectotyp.d.

Ephemera strigata

 

Gose 1962

Ephemera strigata

 

Kljutschareva 1963*

r.Amur

Ephemera strigata

 

Levanidova 1964 *

Far-East.Russia

Ephemera strigata

 

Ikonographia... 1965

 

Ephemera strigata

 

Levanidova 1968*

Ephemera strigata

 

Gose 1970*

Ephemera strigata

 

Kimmins 1971

typus

-

 

Tshernova 1973*

Ephemera strigata

 

Gose 1975*

Ephemera strigata

 

Gose 1979-1981(1980)*

Ephemera strigata

 

Gose 1981:11-14.

Ephemera strigata

 

Okazaki 1981

Ephemera strigata

 

Landa & Soldan 1983

Mongolia

Ephemera strigata

 

Okazaki 1984

Ephemera strigata

 

Kuroda & Fujimoto 
& Watanabe 1984

Ephemera strigata

 

Watanabe 1985

Ephemera strigata

 

Takemon 1985*

Ephemera strigata

 

Gose 1985

Ephemera strigata

 

Bae 1985

 

Ephemera strigata

 

Yoon & Bae 1985*

Ephemera strigata

 

Kobayashi 1986

Ephemera strigata

 

Ban & Kowai 1986*

Ephemera strigata

 

Tiunova 1986

 

Ephemera strigata

 

Teslenko 1986

Primor.terr.

Ephemera strigata

 

Tshernova & Kluge & 
Sinitshenkova & Belov 1986

distrib.

Ephemera strigata

 

Kocharina & al. 1988

 

Ephemera strigata

 

Levanidova & Teslenko 
& Lukyanche nko 1988*

 

Ephemera strigata

 

Ban 1988

Ephemera strigata

 

Takemon 1990*

Ephemera strigata

 

Takemon 1990

Kyoto

Ephemera strigata

 

Tiunova 1993*

Ephemera strigata

 

Bae & Yoon & Chun 1994

ref.

Ephemera strigata

 

Lee & Yoon & Bae 1995

Ephemera strigata

 

You & Gui 1995*

Ephemera strigata

 

Bae & Soldan 1997*

N.Korea

Ephemera strigata

 

Bae & Yoon 1997*

Korea

Ephemera strigata

 

Park & Park & Kim & Bae 1997

Korea

Ephemera strigata

 

Kluge 1997:176-220

Ephemera strigata

in gr. strigata

 

Lee & Bae & Yoon 
& Watanabe 1999

Ephemera strigata

 

Bae & Liu 1999*

N-E China

Ephemera strigata

 

Nakamura & Kameyama 
& Katayama 2001

Ephemera strigata

 

Ishiwata 2001*

 

Ephemera strigata

= Ephemera kuwamayai syn.n.

= Ephemera iwatensis syn.n.

= Ephemera jezonica syn.n.

Quan & Bae & 
Jung & Lee 2002

n-e.China

Ephemera strigata

 

Hirasawa & Urabe 2003

parasit.

Ephemera strigata

 

Hirasawa & Yuma 2003

parasit.

Ephemera strigata

 

Kluge 2004

Fig.

Fig.

in Ephemera/fg10-pm.Sinephemera/g(1)

typus nominis Sinephemera

= kuwamayai [Ephemera]

= iwatensis [Ephemera]

= jezonica [Ephemera]

Tiunova & Potikha 2005

Far-East.Russia

Ephemera strigata

 

Nakamura & Matsuda 2005

Japan

Ephemera strigata

 

Takemon & Yamamoto & 
Nakshima & Tanida & 
Kishi & Kato 2006*

DNA

Ephemera strigata

 

Enkhtaivan & Soldan 2008:XI.Conf.Eph.*

Mongolia

Ephemera strigata

 

Hwang & Bae & 
McCafferty 2008:XI.Conf.Eph

ref.

Ephemera strigata

 

Astakhov  2008 

Far-East.Russia

Ephemera strigata

 

Soldan & Enktaivan & 
Godunko 2009:XII.Conf.Eph.

Mongolia

Ephemera (Sinephemera) strigata

= kuwamayai [Ephemera]

= iwatensis [Ephemera]

= jezonica [Ephemera]

Tiunova 2009:XII.Conf.Eph.

Far-East.Russia

Ephemera strigata

 

Tiunova & Bazova 2010

r.Selenga

Ephemera strigata

 

Tiunova  2012:27-34.

Far-East.Russia

Ephemera strigata

 

Hwang & Yoon & Suh & Bae 2013

DNA

Ephemera strigata

 

Potikha 2015

Far-East.Russia

Ephemera strigata

 

 

 

Ephemera strigata

 

--/

in Ephemera/fg10-pm.Sinephemera/g(1)

= kuwamayai [Ephemera]

= iwatensis [Ephemera]

= jezonica [Ephemera]