EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

sobria Sinitshenkova 2002 [Furvoneta]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Sinitshenkova 2002*

JURA. Mongolia

Furvoneta sobria sp.n.

 

 

 

Furvoneta sobria

 

 

in Euplectoptera INC.SED.