EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

sallesi Polegatto & Batista 2007 [Hydromastodon]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Polegatto & Batista 2007

Brazil

Hydromastodon sallesi gen.sp.n.

 

Kluge 2008

 

[Hermanella (Needhamella) saltensis comb.n.]

 

Salles & Domínguez & Mariano & Paresque 2016

DNA

Hydromastodon sallesi

 

 

 

Hermanella (Needhamella) saltensis

 

 

 

Hydromastodon sallesi

 

 

in Hermanellognatha-Needhamella/g1