EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

quadrilineata Landa 1969 [Heptagenia]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Landa 1969*

Bohemia

Heptagenia quadrilineata Landa 1970 [sp.n.]

 

Landa 1970*

Heptagenia quadrilineata "sp.n."

 

Müller-Liebenau 1973

DeutschDR

Heptagenia quadrilineata

 

Malzacher 1973*

Heptagenia quadrilineata

 

Sowa 1974

 

Ecdyonurus quadrilineatus comb.n.

 

Sowa 1975

Ecdyonurus quadrilineatus

 

Sowa 1975

Ecdyonurus quadrilineatus

 

Illies 1978

 

Ecdyonurus quadrilineatus

 

Keffermuller 1978*

Ecdyonurus quadrilineatus

 

Malzacher 1981:41-72*

s-w.Deutschland

Ecdyonurus quadrilineatus

 

Malzacher 1981

 

Ecdyonurus quadrilineatus

! Landolt & al. 1991

Landa & Soldan 1982*

Ecdyonurus quadrilineatus

 

Landa & Soldan 1985

distrib.

Ecdyonurus quadrilineatus

 

Hefti & Tomka & Zurwerra 1985

Ecdyonurus quadrilineatus

in gr. lateralis

 

Tomka & Zurwerra 1985

 

Electrogena quadrilineata comb.n.

 

Zurwerra & Metzler 
& Tomka 1987*

biochem.

Electrogena quadrilineata

 

Landa & Soldan 1989*

Ecdyonurus quadrilineatus

 

Landolt & Dethier & 
Malzacher & Sartori 1991

 

Electrogena quadrilineata

sensu Malzacher 1981 (partim) 
= Electrogena rivuscellana sp.n.

Studemann & Landolt & 
Sartori & Hefti & Tomka 1992

Electrogena quadrilineata

 

Devan 1993*

Electrogena quadrilineata

 

Moog & al. 1997:VIII.Conf.Eph.

saprob.

Electrogena quadrilineata

 

Vidinova & Russev 1997:VIII.Conf.Eph.

Electrogena quadrilineata

 

Godunko 1998*

Ukraina

Electrogena quadrilineata

 

Godunko 2000

Electrogena quadrilineata

 

Klonowska-Olejnik 2004*

typus

Electrogena quadrilineata

 

Kluge 2004

 

in Ecdyonurus/fg1-Atopopus/fg1-Electrogena/g(1)

 

Kovacs 2007:133-137

Hungaria

Electrogena quadrilineata

 

Kovacs 2009:73-85*

Hungaria

Electrogena quadrilineata

 

Polášek & Godunko & Rutschmann & Svitok & Novikmec & Zahrádková 2018

DNA:coxI

Electrogena quadrilineata

 

 

 

Ecdyonurus quadrilineatus

 

 

 

Electrogena quadrilineata

 

 

 

Heptagenia quadrilineata

 

 

in Ecdyonurus/fg1-Atopopus/fg1-Electrogena/g(1)