EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig.

z   

quadrata Shi & Tong 2019 [Bungona (Centroptella)]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Shi & Tong 2019 China Bungona (Centroptella) quadrata sp.n.

 

Kluge & Godunko & Svitok 2020

 

Centroptella quadrata comb.n.

 

Kluge 2021 Centroptella (s.str.) quadrata

 

-"- Centroptella (s.str.) sp.cf. quadrata

 

    Centroptella quadrata

 

 

in Centroptella/g3