EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

pleuralis Banks 1910 [Heptagenia (Epeorus)]

informal taxa:

sources:

subjects:

actual name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

valid names:

Webb & McCafferty 2006:57-64

 

gr. pleuralis

 

Epeorus

E. fragilis

E. frisoni

E. namatus

E. pleuralis

 

 

 

 

 

 

 

 


sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Banks 1910*

Heptagenia (Epeorus) pleuralis sp.n.

 

 

 

Heptagenia (Epeorus) pleuralis  

 

Ulmer 1920:97-144*

-

syn. Iron longimanus syn.n.

 

McDunnough 1924

 

Iron pleuralis comb.n.

! Needham & Traver & Hsu 1935

McDunnough 1925

 

Iron pleuralis

! Needham & Traver & Hsu 1935

Ide 1930

Iron pleuralis

! Needham & Traver & Hsu 1935

Traver 1933:105-125.

#

in Epeorus-Iron

! Needham & Traver & Hsu 1935 

McDunnough 1933

 

Iron pleuralis

! Needham & Traver & Hsu 1935

Needham & Traver & Hsu 1935

Iron pleuralis  

sensu:
McDunnough 1924
McDunnough 1925
Ide 1930
Traver 1933
McDunnough 1933
= Iron fraudator sp.n.

Ide 1935

devel.

Iron pleuralis

 

Spieth 1938:210-218

color

Iron pleuralis

 

Spieth 1938*

genit.

Iron pleuralis

= Iron confinis

= Iron fraudator syn.n.

McDunnough 1938*

 

Iron pleuralis

= Iron confinis syn.n.

Bartlett 1941

 

Iron pleuralis

= Iron fraudator

Edmunds & Traver 1954*

-

[Epeorus (Iron) pleuralis]

 

Edmunds & Allen 1957*

-

Epeorus (Iron) pleuralis

= confinis

= fraudator

Minshall 1968

Epeorus pleuralis

 

Edmunds & Jensen & Berner 1976

distrib.

Epeorus (Iron) pleuralis 

= Iron confinis

= Iron fraudator

Berner 1977

sistrib.

Epeorus pleuralis

 

Faulkner & Tarter 1977*

W.Virginia

Epeorus pluralis

 

Kondratieff & Foster 1977*

Tennessee

Epeorus pleuralis

 

Mingo & Gibbs 1980

Maine

Epeorus pleuralis

 

Huryn & Wallace 1987*

Epeorus pleuralis

 

Burian & Gibbs 1991

Maine

Epeorus pleuralis

 

Whiting 1992'

Canada

Epeorus pleuralis

 

Pescador & Lenat & Hubbard 1999*

Carolina

Epeorus pleuralis

 

Jacobus & McCafferty 2001:47-80*

New York

Epeorus pleuralis

 

Kluge 2004

 

in Epeorus/fg3...pm.Iron/g2

= confusus [Iron]

= fraudator [Iron]

Wang & McCafferty 2004*

 

Epeorus pleuralis

 

Chandler & Whitmore &
Burian & Burger 2006

Epeorus pleuralis

 

Dunlap 2006

gene flow

Epeorus pleuralis

 

Parker & Flint & Jacobus 
& Kondratieff & McCafferty & Morse 2007

Gr.SmokyMt.NP

Epeorus pleuralis

 

Burian & Swartz & Wick 2008:XI.Conf.Eph.*

Epeorus pleuralis

 

Morse & McCafferty & Stark & Jacobus 2017

s-e.USA

Epeorus pleuralis

 

 

 

Epeorus pleuralis

 

 

 

Iron pleuralis

 

 

in Epeorus/fg3...pm.Iron/g2

= confusus [Iron]

= fraudator [Iron]