EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

peri Nieto & Salles 2006 [Paracloeodes]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Nieto & Salles 2006

Brazil

Paracloeodes peri sp.n.

 

Emmerich & Nieto 2009

Paracloeodes peri

 

Cruz & Salles & Hamada 2018

Paracloeodes peri

 

Cruz & Salles & Hamada 2018:1-20

#

Paracloeodes peri

 

 

 

Paracloeodes peri

 

 

in Baetovectata-...