EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

noveboracana Lichtenstein 1796 [Ephemera]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Lichtenstein 1796

....

Ephemera noveboracana sp.n.

 

Hagen 1861*

 

Baetis noveboracana comb.n.

 

Eaton 1871*

 

?syn. Ecdyurus luridipennis syn.n.

 

Eaton 1883-1888

 

?syn. Ecdyurus luridipennis

 

Edmunds & Allen 1957*

discuss.

nomen dubium

 

Jacobus & McCafferty 2001:47-80*

New York

Siphlonurus noveboracana comb.n.

nomen dubium

 

Kluge 2004

 

in NOMINA DUBIA

 

 

in NOMINA DUBIA