EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

mollitia Seemann 1927 [Ephemerella]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Seemann 1927

Ephemerella mollitia sp.n.

 

Needham & Traver & Hsu 1935

Ephemerella mollitia

in gr. invaria

 

Day 1956*

Ephemerella mollitia

 

Edmunds 1959

 

Ephemerella (Ephemerella) mollitia

non in Chitonophora

 

Allen & Edmunds 1965*

Ephemerella mollitia

 

Allen 1968*

California

Ephemerella (Ephemerella) mollitia

 

Mason & Anderson 
& Kreis & Johnson 1970

Ephemerella mollitia?

 

Edmunds & Jensen & Berner 1976

distrib.

Ephemerella (Ephemerella) mollitia

 

McCafferty & Lugo-Ortiz 
& Jacobi 1997

N'Mexico

Ephemerella mollitia

 

Jacobus & McCafferty 2003:174-193*

 

syn. Ephemerella dorothea syn.n.

 

Kluge 2004

 

in Ephemerella/fg3 INC.SED.

 

Jacobus & McCafferty 2007*

 

syn. Ephemerella dorothea infrequens syn.n.

 

 

 

Ephemerella mollitia

 

 

syn. dorothea [Ephemerella]

in pm.Ephemerella/fg5