EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

minus Sellards 1907 [Protereisma]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Sellards 1907

anter.ala PERM.

Kansas

Protereisma minus gen.sp.n.

 

Handlirsch 1919

ref.

Protereisma minus

 

Tillyard 1932

anter.ala

Protereisma minus

 

Carpenter 1933

 

syn. Protereisma permianum syn.n. 

 

Kluge 2004

 

in pm.Permoplectoptera

 

 

in pm.Permoplectoptera