EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

miliaria Tshernova 1952 [Ordella

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Tshernova 1952

Far-East.Russia

Ordella miliaria sp.n.

 

Kljutschareva 1963*

r.Amur

Ordella miliaria

 

Levanidova 1968*

Caenis miliaria

 

Bajkova 1978*

Mongolia

Caenis miliaria

 

Zasypkina 1980

bass.r.Kolyma

Caenis miliaria

 

Braasch 1982

 

syn. Caenis robusta syn.n.

  

Tshernova & Kluge & 
Sinitshenkova & Belov 1986*

 

syn. Caenis robusta

  

Kluge 1995*

lectotyp.d.

Caenis miliaria

Caenis robusta

Kluge 1997:176-220

 

Caenis miliaria

in gr. robusta

 

Tiunova 1999*

Caenis miliaria

 

Beketov 2002*

toxic

Caenis miliaria

 

Beketov & Kluge 2003

W.Siberia

Caenis miliaria

 

Kluge 2004

 

in pm.Caenis/f6=g4

 

Tiunov & Tiunva 2007*

Caenis miliaria

 

Sharapova 2007*

W.Siberia

Caenis miliaria

 

Beketov 2008:289-299

Siberia

Caenis miliaria

 

Tiunova 2008:172-188

Amur.prov.

Caenis miliaria

 

Soldan & Enktaivan & 
Godunko 2009:XII.Conf.Eph.

Mongolia

Caenis miliaria

= Caenis robusta: Tshernova & al. 1986 (p.p.)

Tiunova 2009:XII.Conf.Eph.

Far-East.Russia

Caenis miliaria

 

Kluge 2009:109-134

E.Siberia,
Mongolia

in Caenis/f3=g1

 

Tiunova & Bazova 2010

r.Selenga

Caenis miliaria

 

Baturina 2012

Altai

Caenis miliaria

 

 

 

Caenis miliaria

 

 

 

Ordella miliaria

 

--/

in pm.Caenis/f6=g4

= wui [Caenis]