EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

michaelohubbardi Selva-kumar & Sundar & Sivaramakrishnan 2012 [Indobaetis]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Selva-kumar & Sundar & Sivaramakrishnan 2012

India

Indobaetis michaelohubbardi sp.n.

 

Kluge & Novikova 2014

 

Baetis michaelohubbardi comb.n.

 

Sivaramakrishnan 2016

India

Baetis michaelohubbardi

 

Kubendran & Selvakumar & Avtar Kaur Sidhu & Murali Krishnan & Akhil Nair 2016

India

Indobaetis michaelohubbardi

 

 

 

Baetis michaelohubbardi

 

 

 

Indobaetis michaelohubbardi

 

 

in Baetofemorata-...