EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

kallawaya Nieto 2006 [Apobaetis]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Nieto 2006

Bolivia

Apobaetis kallawaya sp.n.

 

Boldrini & Cruz 2014

Brazil

Apobaetis kallawaya

 

Cruz & De-Souza 2014

Apobaetis kallawaya

 

 

 

Apobaetis kallawaya

 

 

in Baetovectata-...