EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

ignita Poda 1761 [Ephemera]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Poda 1761

Ephemera ignita sp.n.

 

Eaton 1871*

Ephemerella ignita comb.n.

= Ephemera erythrophthalma syn.n.

= Ephemera diluta syn.n.

= Ephemera apicalis syn.n.

= Ephemera rufescens syn.n.

= Ephemera rosea syn.n.

= Baetis obscura syn.n.

= Potamanthus dilectus syn.n.

= Ephemera fusca: Stephens 1835 
(non Curtis 1834)

Meyer-Dur 1874

 

Ephemerella ignita

 

Rostock 1878

 

Ephemerella ignita

 

Verrier 1882

Ephemerella ignita

! Eaton 1883-1888

McLachlan 1884

Vosges

Ephemerella ignita

 

Palmen 1884:1-108

genit.

Ephemerella ignita

 

Eaton 1884

Croydon

Ephemerella ignita

 

Eaton 1883-1888

 
Europe

Ephemerella ignita

= Ephemera erytrophthalma

= Ephemera diluta  

= Ephemera apicalis

= Ephemera rufescens

= Ephemera rosea

= Baetis obscura

= Potamanthus dilectus

?= Potamanthus gibbus syn.n.

?= Potamanthus aeneus syn.n.

= Ephemera fusca: Stephens 1835 
(non Curtis 1834)

Eaton 1887'

Portugal

Ephemerella ignita

 

Halford 1887

Ephemerella ignita

 

Rostock (1887)1888

Ephemerella ignita

 

Esben-Petersen 1910

 

Ephemerella ignita

 

Neeracher 1910

Deutschland

Ephemerella ignita

 

Esben-Petersen 1912:348-353*

Corsica

Ephemerella ignita

 

Esben-Petersen 1913:20-28'

Corsica

Ephemerella ignita

 

Bengtsson 1913

Ephemerella ignita

 

Navas 1916:150-158

 

Ephemerella ignita

 

Navas 1917:81-91

España

Ephemerella ignita

 

Lestage 1917

Ephemerella ignita

 

Lestage 1919

Ephemerella ignita

 

Ulmer 1920:97-144*

-

Ephemerella ignita

 

Dürken 1923

tergalii:anat.

Ephemerella ignita

 

Durken 1923*

tergalii:ontog.

Ephemerella ignita

 

Lestage 1924:33-36*

Finland

Ephemerella ignita

 

Lestage 1925:227-302

Ephemerella ignita

 

Navas 1925:131-140

España

Ephemerella ignita

 

Navas 1925:157-161 '

pen.Iberica

Ephemerella ignita

 

Percival & Whitehead 1928

Ephemerella ignita

 

Percival & Whitehead 1929

Ephemerella ignita

Ulmer 1929

Ephemerella ignita

 

Kolesov 1930*

Ephemerella ignita

 

Kolesov 1930*

Ephemerella ignita

 

Schoenemund 1930

Ephemerella ignita

 

Schoenemund 1930

España

Ephemerella ignita

 

Navas 1930:48-57*

España

Ephemerella ignita

 

Kimmins 1930

Corsica

Ephemerella ignita

 

Mikulski 1931:81-92

Poland

Ephemerella ignita

 

Meyer E. 1931

blood system

Ephemerella ignita

 

Pickles 1931*

alim.canal

Ephemerella ignita

 

Bogoescu 1932:134-142

Romania

Ephemerella ignita

 

Mosely 1932:165-184

Corsica

Ephemerella ignita

 

Eidel 1933*

Deutschland

Ephemerella ignita

 

Haberman 1934

Estonia

Ephemerella ignita

 

Tiensuu 1935

 

Ephemerella ignita

 

Mackiewicz-Gutowska 1935*

Poland

Ephemerella ignita

 

Hincks 1935

Britain

Ephemerella ignita

 

Mikulski 1936

Ephemerella ignita

 

Tshernova 1936

Moscow.prov.

Ephemerella ignita

 

Eidel 1937*

Deutschland

Ephemerella ignita

 

Mikulski 1937*

Poland

Ephemerella ignita

 

Haberman 1937

Estonia

Ephemerella ignita

 

Tiensuu 1939

 

Ephemerella ignita

 

Grandi 1940:I

morphol.

Ephemerella ignita

 

Macan & Macan 1940

r.Avon

Ephemerella ignita

 

Tshernova 1941

n.Russia

Ephemerella ignita

 

Kimmins 1942

Ephemerella ignita

 

Kimmins & Frost 1943

Ephemerella ignita  

 

Grandi 1947

axill.app.

Ephemerella ignita

 

Tshernova 1947

n.Russia

Ephemerella ignita

 

Grandi 1950

 

Ephemerella ignita

 

Grandi 1951

 

Ephemerella ignita

 

Tshernova 1953*

n.Russia

Ephemerella ignita

 

Pleskot 1953:179-183

Wienerwald

Ephemerella ignita

 

Haberman 1953*

Estonia

Ephemerella ignita

 

Zelinka 1953:181-200

Ephemerella ignita

 

Jensen C.F. 1956

Denmark

Ephemerella ignita

Grandi 1956

genit.

Ephemerella ignita

 

Degrange 1956*

micropyle

Ephemerella ignita

 

Harris 1956

oviposition

Ephemerella ignita

 

Tabacaru 1956*

Romania

Ephemerella ignita

 

Verrier 1956:1-216.

/

Ephemerella ignita

 

Macan 1957:129-156.

Ephemerella ignita

 

Pleskot 1958*

Ephemerella ignita

 

Bogoescu 1958

Ephemerella ignita

 

Dudich 1958

Karpaten

Ephemerella ignita

 

Ujhelyi 1959

Ephemerella ignita

 

Edmunds 1959

 

Ephemerella (Ephemerella) ignita

in Chitonophora

 

Sowa 1959

Ephemerella ignita

 

Kazlauskas 1959

Lithuania

Ephemerella ignita

 

Biancheri 1959*

Italia

Ephemerella ignita

 

Grandi 1960

Ephemerella ignita

 

Grandi 1960*

genit.

Ephemerella ignita

 

Degrange 1960*

reprod.,
raptor-ovi, larvula
parthen.

Ephemerella (Ephemerella) ignita

 

Keffermuller 1960

 

Ephemerella ignita

 

Müller-Liebenau 1960

Eifel

Ephemerella ignita

 

Ikonomov 1960* 

Macedonia

Ephemerella ignita

 

Degrange 1961*

-

Ephemerella ignita

 

Ikonomov 1961

 

Ephemerella ignita

 

Jensen 1961*

Ephemerella ignita

 

Macan 1961:1-64

Britain

Ephemerella ignita

 

Grandi 1960-1962

 

Ephemerella ignita

 

Kazlauskas & Sanvaitite 1962

Latvia

Ephemerella ignita

 

Macan 1962:258-262*

Britain

Ephemerella ignita

 

Grandi 1962*

abdom.muscles

Ephemerella ignita

 

Hilmy 1962

O2/CO2

Ephemerella ignita

 

Landa 1962*

Ephemerella ignita

 

Ikonomov 1964*

Macedonia

Ephemerella ignita

 

Grandi 1964-1965

genit.

Ephemerella ignita

 

Gerd & Sokolova 1965

Karelia

Ephemerella ignita

 

Levanidova & Levanidov 1965

Far-East.Russia

Ephemerella ignita

 

Brekke 1965*

 

Ephemerella ignita

= Ephemerella torrentium syn.n.

Miatland 1965

 

Ephemerella ignita

 

Kamler 1965* 

t

Ephemerella ignita

 

Kamler 1966* 

Ephemerella ignita

 

Ujhelyi 1966

 

Ephemerella ignita

 

Langford 1966

Britain

Ephemerella ignita

 

Madsen 1966

Ephemerella ignita

 

Marchetti & Melone 
& Ramusino 1967

Ephemerella ignita

 

Elliott 1967*

Ephemerella ignita

 

Illies 1967

 

Ephemerella ignita

 

Levanidova 1968*

Far-East.Russia

Ephemerella ignita

 

Glowacinski 1968

 

Ephemerella ignita

 

Werner & Werner 1968*

Deutschland

Ephemerella ignita

 

Elliott 1968

 

Ephemerella ignita

 

Elliott 1969

 

Ephemerella ignita

 

Arnold & Macan 1969

Ephemerella ignita

 

Thomas E. 1969

 

Ephemerella ignita

 

Machel 1969

Poland

Ephemerella ignita

 

Landa 1969

Ephemerella ignita

 

Ikonomov 1970*

Ephemerella ignita

 

Kimmins 1971

 

Ephemerella ignita

 

Langford 1971

 

Ephemerella ignita

 

Jazdzewska 1971*

Ephemerella ignita

 

Lavandier & Dumas 1971:7-23

Ephemerella ignita

 

Lavandier & Dumas 1971:157-172.

Ephemerella ignita

 

Kachalova & Skrube 1971*

Latvia

Ephemerella ignita

 

Kasymov 1972

Caucasus

Ephemerella ignita

 

Jazdzewska 1972*

Ephemerella ignita

 

Wichard & Komnick & Abel 1972

chloride cells

Ephemerella ignita

 

Bajkova 1972*

Krasnojarsk

Ephemerella ignita

= Ephemerella sibirica syn.n.

Bohle 1972

embryol.

Ephemerella ignita

 

Malzacher 1973*

Ephemerella ignita

 

Dahlby 1973

 

Ephemerella ignita

= Ephemerella torrentium 

= Ephemerella lactata syn.n.

Müller-Liebenau 1973

DeutschDR

Ephemerella ignita

 

Butz 1973

etol.

Ephemerella ignita

 

Gaino & Spano 1974*

Italia

Ephemerella ignita

 

Jacob 1974

 

Ephemerella ignita

 

Kuflikowski 1974

Ephemerella ignita

 

Brittain 1975

N.Wales

Ephemerella ignita

 

Sowa 1975

Ephemerella ignita

 

Lavandier & Capblancq 1975

Ephemerella ignita

 

Braasch & Jacob 1976*

 

Ephemerella ignita

 

Bass 1976

Ephemerella ignita

 

Zelinka 1976*

drift

Ephemerella ignita

 

Arvy & Sowa 1976*

parasit.

Ephemerella ignita

 

Russev 1977:3-22*

Ephemerella ignita

 

Madsen 1977

Ephemerella ignita

 

Kazlauskas 1977

Ephemerella ignita

 

Mol 1978*

chromosoms

Ephemerella ignita

 

Illies 1978

 

Ephemerella ignita

 

Belfiore 1978*

Italia

Ephemerella ignita

 

Alba-Tercedor & Milan 1978

Ephemerella ignita

 

Brooker & Morris 1978

Ephemerella ignita

 

Tanasijevic 1978

instars

Ephemerella ignita

 

Elliott 1978

t

Ephemerella ignita

 

Belfiore 1978

Italia

Ephemerella ignita

 

Bajkova 1978*

Mongolia

Ephemerella ignita

 

Bajkova 1979

Far-East.Russia

Ephemerella ignita

 

Ujhelyi 1979

 

Ephemerella ignita

 

Gaino & Spano 1979

Italia

Ephemerella (Ephemerella) ignita

 

Koch 1979

Austria

Ephemerella ignita

 

Tanasijevic 1979

Ephemerella ignita

 

Filipovic 1979

Serbia

Ephemerella ignita

 

Soldan 1979:223-230*

spermatozoid

Ephemerella (Ephemerella) ignita

 

Elliott & Humpesch 1980*

oviposition

Ephemerella ignita

 

Zasypkina 1980*

bass.r.Kolyma

Ephemerella ignita

 

Puthz 1980

Albania

Ephemerella ignita

 

Jazdzewska 1980*

(in detail)

Ephemerella ignita

 

Alba-Tercedor 1981*

España

Ephemerella ignita

 

Malzacher 1981:41-72*

s-w.Deutschland

Ephemerella ignita

 

Sander 1981

Schwarzwald

Ephemerella ignita

 

Soldan 1981*

n.Finand

Ephemerella ignita

 

Braasch 1981*

Turcia

Ephemerella ignita

 

Gonzalez del Tanago 
& Viedma 1981*

Ephemerella ignita

 

Savolainen & Saaristo 1981

Finland

Ephemerella ignita

 

Devan 1982*

Czechoslovakia

Ephemerella ignita

 

Spuris 1982*

Latvia

Ephemerella ignita

 

Soldan 1982

 

Ephemerella ignita

 

Braasch 1982

Mongolia

Ephemerella ignita

 

Braasch 1983

Mongolia

Ephemerella ignita

 

Landa & Soldan 1983

Mongolia

Ephemerella ignita

 

Dakki & El Agbani 1983

Morocco

Ephemerella ignita

 

Thomas & Gadea 1983

France

Ephemerella ignita

 

Gonzalez del Tanago & 
Garcia de Jalon 1983

 

Ephemerella ignita

 

Gonzalez del Tanago & 
Garcia de Jalon 1983

España

Ephemerella ignita

 

Alba-Tercedor 1983

España

Ephemerella ignita

 

Puig 1983

España

Ephemerella ignita

 

Panov 1983*

neurosecret.cell

Ephemerella ignita

 

Elliott & Humpesch 1983

Ephemerella ignita

 

Humpesch 1984

Ephemerella ignita

 

Novikova 1984

n.Urals

Ephemerella ignita

 

Gallardo & Ferraris 1984*

España

Ephemerella ignita

 

Zurwerra & Tomka 1984

Switzerland

Ephemerella ignita

 

Braioni & Lorenzet 1984*

Ephemerella ignita

 

Savolainen & Saaristo 1984*

Finland

Ephemerella ignita

 

Chovet & Fontaine & 
Lecureuit 1984:IV.Conf.Eph.

Ephemerella ignita

 

Gonzalez del Tanago 1984:IV.Conf.Eph.

Ephemerella ignita

 

Kownacki & Starmach 1984:IV.Conf.Eph.

electrophor.

Ephemerella ignita

 

Jazdzewska 1984:IV.Conf.Eph.

Ephemerella ignita

 

Zelinka 1984:IV.Conf.Eph.

Ephemerella ignita

 

Helge 1984

Norvegia

Ephemerella ignita

 

Landa 1984

Ephemerella ignita

 

Kazanci 1984

Turcia

Ephemerella ignita

 

Tiunova 1984*

Serratella ignita comb.n.

 

Gaino & Belfiore & Spano 1984

Liguria

Ephemerella ignita

 

Devan 1984

Slovakia

Ephemerella ignita

 

Mol 1984

Netherlands

Ephemerella ignita

 

Mol 1985

Netherlands

Ephemerella ignita

 

Sartori & Dethier 1985

Switzerland

Ephemerella ignita

 

Landa & Soldan 1985

distrib.

Ephemerella ignita

 

Grimm 1985

abdomen

Ephemerella ignita

 

Rosillon 1985*

Ephemerella ignita

 

Potikha 1985

Serratella ignita

 

Riederer 1985

emerg.

Ephemerella ignita

 

Rosillon 1986

Ephemerella ignita

 

Otto & Sjostrom 1986*

drift

Ephemerella ignita

 

Herrera 1986

España

Ephemerella ignita

 

Tshernova & Kluge & 
Sinitshenkova & Belov 1986*

distrib.

Ephemerella (Serratella) ignita    

= Ephemerella sibirica

Teslenko 1986

Far-East.Russia

Serratella ignita

 

Jacob 1986*

Ephemerella (Serratella) ignita

 

Svensson 1986*

Sweden

Ephemerella ignita

 

Landa & Soldan 1986

Ephemerella ignita

 

Devan & Mucina 1986*

Ephemerella ignita

 

Boev & Bajanov 1987

s.Urals

Ephemerella ignita

 

Grimm 1987 * 

DeutschBR

Ephemerella ignita

 

Savolainen & Pulkkinen 1987*

Ephemerella ignita

 

Legrke & Reusch 1987

Saxonia

Ephemerella ignita

 

Gegrange & Sowa 1987*

Grenoble

Ephemerella ignita

 

Mol 1987*

Belgium

Ephemerella ignita

 

Al-Zubaidi & Braasch 
& Al-Kayatt 1987*

Iraq

Ephemerella ignita

 

Domezain & Guisasola 
& Alba-Tercedor 1987*

Ephemerella ignita

 

Vincon & Thomas 1987*

Ephemerella ignita

 

Elliott & Humpesch & Macan 1988

Ephemerella ignita

 

Vshivkova 1988

Serratella ignita

 

Rosillon 1988

t,food

Ephemerella ignita

 

Willoughby & Mappin 1988*

pH,food

Ephemerella ignita

 

Andrikovics 1988*

Hungaria

Ephemerella ignita

 

Belfiore & Gaino 1988*

Sardinia

Ephemerella ignita

 

Gagneur & Thomas 1988

Algerie

Ephemerella ignita

 

Levanidova & Teslenko 
& Lukyanchenko 1988*

 

Serratella ignita

 

Vavra 1988*

Ephemerella ignita

 

Hefti & Tomka 1988*

(in detail)

Ephemerella ignita

 

Devan 1989*

Czechoslovakia

Ephemerella ignita

 

Landa & Soldan 1989*

Ephemerella ignita

 

Belfiore & Campaioli & 
De Marco & Martin 1989*

Ephemerella ignita

 

Giller & Cambell 1989*

substrat

Ephemerella ignita

 

Bauernfeind 1990*

Austria

Ephemerella ignita

 

Alba-Tercedor 1990*

Ephemerella ignita

 

Alba-Tercedor 1990*

Ephemerella ignita

 

Potikha 1990

Serratella ignita

 

Hefti & Tomka 1990*

Ephemerella ignita

 

Hefti & Tomka 1991*

Ephemerella ignita

 

Jazdzewska & 
Gorczynski 1991:VI.Conf.Eph.

Ephemerella ignita

 

Alba-Tercedor & Zamora-Munoz 
& Sanchez-Ortega & 
Guisasola 1991:VI.Conf.Eph.

Ephemerella ignita

 

Preso & Postigo & 
Soto 1991:VI.Conf.Eph.

Ephemerella ignita

 

Krno 1991

Slovakia

Ephemerella ignita

 

Andrikovics 1991

 

Ephemerella ignita

 

Bazzanti 1991*

Ephemerella ignita

 

Gaino & Bongiovanni 1991

Ephemerella ignita

 

Belfiore & D'Antonio & 
Audisio & Scillitani 1991

Sicilia

Ephemerella ignita

 

Studemann & Landolt & 
Sartori & Hefti & Tomka 1992

Ephemerella ignita

 

Gaino & Bongiovanni 1992

Ephemerella ignita

 

Bauernfeind 1992:93-97

Ephemerella ignita

 

Zamora-Munoz & Sanchz-Ortega 
& Alba-Tercedor 1993

abiot.

Ephemerella ignita

 

Devan 1993*

Ephemerella ignita

 

Jacob 1993*

Serratella ignita

 

Tiunova 1993

Serratella ignita

 

Haybach & Fischer 1994*

Deutschland

Ephemerella ignita

 

Kluge 1995

 

Ephemerella ignita

= Drunella karasuensis syn.n.

Kukula 1995

Ephemerella ignita

 

Sziraki 1995

 

Ephemerella ignita

 

Studemann & Landolt & 
Tomka 1995:VII.Conf.Eph.

Ephemerella ignita

 

Thomas 1996*

s-e.France

Ephemerella ignita

Parele & Ruzans & Spuris 1997*

Latvia

Ephemerella ignita

 

Gaino & Rebora & Taddei 
& Mazzini 1997:VIII.Conf.Eph.

intestin

Ephemerella ignita

 

Gaino & Rebora 1997:VIII.Conf.Eph.

antenna

Ephemerella ignita

 

Moog & al. 1997:VIII.Conf.Eph.

saprob.

Ephemerella ignita

 

Kurn 1997:VIII.Conf.Eph.

Switzerland

Ephemerella ignita

 

Csia & Sarkany-Kiss 1997

Romania

Ephemerella ignita

 

Wise & O'Connor 1997:VIII.Conf.Eph.

Ireland

Ephemerella ignita

 

Vidinova & Russev 1997:VIII.Conf.Eph.

Ephemerella ignita

 

Riano & Basaguren 
& Pozo 1997:VIII.Conf.Eph.

feeding

Ephemerella ignita

 

Novikova & Kluge 1997:VIII.Conf.Eph.

W.Siberia

Ephemerella ignita

 

Studemann & Landolt 1997:VIII.Conf.Eph.

Serratella ignita

 

Bae & Andriakovics 1997*

N.Korea

Ephemerella ignita

 

Bae & Soldan 1997*

N.Korea

Ephemerella (Serratella) ignita

 

Bae & Yoon 1997*

Korea

Serratella ignita

 

Kluge 1997:176-220

Ephemerella (Torleya) ignita 

= Ephemerella lactata

= Ephemerella torrentium 

= Ephemerella sibirica

Godunko 1998*

Ukraina

Ephemerella ignita

 

Sziraki 1998

 

Ephemerella ignita

 

Thomas 1998*

ref.n.Africa

Ephemerella ignita

 

Juhasz & Turcsanyi & Kovacs & 
Olajos & Turchanyi & Kiss 1998

 

Ephemerella ignita

 

Weichselbaumer & Bauernfeind 1999*

Austria

Ephemerella ignita

 

Kovacs & Ambrus & Bankuti 1999*

Hungaria

Ephemerella ignita

 

Andrikovics & Kiss 1999

 

Ephemerella ignita

 

Andrikovics & Kiss 2000

 

Ephemerella ignita

 

Kiss & Andrikovics 2000

 

Ephemerella ignita

 

Kelly-Quinn & Bracken 2000:1-223.

Ireland

Ephemerella ignita

 

Csordtis 2000

 

Ephemerella ignita

 

Haybach & Pottgiesser 2000*

N.Westfalen

Serratella ignita

 

Tanatmus 2000

Turcia

Ephemerella ignita

 

González & Basaguren & Pozo 2000

Ephemerella ignita

 

Gaino & Rebora 2000

Malpig.tube

Ephemerella ignita

 

Bauernfeind & Moog 2001

 

Ephemerella (Serratella) ignita

 

Kazanci 2001:1-80*

Turcia

Ephemerella ignita

 

Kazanci 2001:1-72*

Turcia

Ephemerella ignita

 

Kovacs 2001:87-92*

Hungaria

Ephemerella ignita

 

Kovacs 2001:163-169*

Hungaria

Ephemerella ignita

 

Kovacs & Ambrus 2001*

Hungaria

Ephemerella ignita

 

Kovacs & Juhasz & Turcsanyi 2001*

Hungaria

Ephemerella ignita

 

Kovacz & Ambrus 2002

 

Ephemerella ignita

 

Kovacs & Ambrus & 
Juhasz 2002:163-167*

Hungaria

Ephemerella ignita

 

Kovacs & Ambrus & 
Juhasz 2002:169-178*

Hungaria

Ephemerella ignita

 

Haybach 2002:49-52*

Deutschland

Serratella ignita

 

Kovacs & Ambrus & Juhasz 2003*

Hungaria

Ephemerella ignita

 

Kovacs & Bauernfeind 2003*

Hungaria

Ephemerella ignita

 

Tiunova & Storozhenko 2003

Far-East.Russia

Ephemerella ignita 

 

Beketov & Kluge 2003

s-w.Siberia

Ephemerella ignita 

= Ephemerella lactata

= Ephemerella torrentium 

= Ephemerella sibirica

Sushchik & Gladyshev 
& Moskvichova & 
Makhutova & Kalachova 2003

biochem.

Ephemerella ignita 

 

Hivert 2003

+illustr.

Serratella ignita

 

Lohse & Haase 2003

Serratella ignita

 

Munoz 2003

Ephemerella ignita

 

Kocharina & Khamenkova 2003

Magadan.ob.

Ephemerella ignita

 

Arefina & Ivanov & Kocharina &
Lafer & Makarchenko & Teslenko
& Tiunova & Khamenkova 2003

Magadan.ob.

Ephemerella ignita

 

Licht & Jungmann & 
Ludwichowski & Nagel  2004

Ephemerella ignita

 

Loskutova 2004

Polar Urals

Ephemerella ignita

 

Kluge 2004

Fig.

Fig.

in Ephemerella/fg3...pm.Torleya/g2

= erytrophthalma [Ephemera]

= apicalis [Ephemera]

= diluta [Ephemera]

= obscura [Baetis]

= rosea [Ephemera]

= rufescens [Ephemera]

= aeneus [Potamanthus]

= gibbus [Potamanthus]

= dilectus [Potamanthus]

= lactata [Ephemerella]

= torrentium [Ephemerella]

= sibirica [Ephemerella]

= karasuensis [Drunella]

= antuensis [Ephemerella (Ephemerella)] syn.n.

Tanatmis 2004*

Turcia

Serratella ignita

 

Tanatmis 2004:45-56*

Turcia

Ephemerella ignita

 

Tiunova & Potikha 2005

Far-East.Russia

Ephemerella ignita

 

Reznic 2005

Yakutia

Ephemerella ignita

 

Bauernfeind & Kovacs 
& Ambrus 2005*

Hungaria

Ephemerella ignita

 

Kovacs 2005:101-110*

Hungaria

Ephemerella ignita

 

Kovacs 2006:143-158*

Hungaria

Ephemerella ignita

 

Kovacs 2006:325-331*

Hungaria

Ephemerella ignita

 

Kovacs & Kovacs 2006:159-165*

Hungaria

Ephemerella ignita

 

Tiunova 2007:379-386.

Sakhalin Isl.

Ephemerella ignita

 

Ubero-Pascal & Puig 2007*

SEM

Serratella ignita

 

Prokopov  & Godunko 2007

Crimea

Ephemerella ignita

 

Sharapova 2007*

W.Siberia

Ephemerella ignita

 

Sagnes & Merigoux & Peru 2008

hydraulic

Serratella ignita

 

Enkhtaivan & Soldan 2008:XI.Conf.Eph.*

Mongolia

Torleya ignita

 

Beketov 2008:289-299

Ephemerella ignita

 

Jacobus & McCafferty 2008:185-274

#

Serratella ignita

= Ephemera erytrophthalma

= Ephemera apicalis

= Ephemera diluta

= Baetis obscura

= Ephemera rosea

= Ephemera rufescens

= Potamanthus aeneus

= Potamanthus dilectus

= Potamanthus gibbus

= Ephemerella lactata

= Ephemerella torrentium

= Ephemerella sibirica

= Drunella karasuensis

= Ephemerella antuensis

Kovacs & Ambrus & Juhasz 
& Olajos & Szilagyi 2008 '

Lithuania

Serratella ignita

 

Kazanci & Dugel 2008

Ephemerella ignita

 

Tiunova 2008:172-188

Amur.prov.

Ephemerella ignita

 

Ubero-Pascal & Puig 2009*

Serratella ignita

 

Lopez-Rodriguez & Tierno de Figueroa
& Alba-Tercedor 2009

 

Serratella ignita

 

Tiunova & Teslenko & Reznik 2009

Yakutia

Ephemerella ignita

 

Savolainen 2009:1-35

Finland

Ephemerella ignita

 

Kovacs 2009:73-85*

Hungaria

Ephemerella ignita

 

Soldan & Enktaivan & 
Godunko 2009:XII.Conf.Eph.

Mongolia

Ephemerella ignita

= lactata [Ephemerella]

= torrentium [Ephemerella]

= sibirica [Ephemerella]

= karasuensis [Drunella]

= antuensis [Ephemerella (Ephemerella)]

Tiunova 2009:XII.Conf.Eph.

Far-East.Russia

Serratella ignita

 

Kluge 2009:109-134

E.Siberia,
Mongolia

in Ephemerella/fg3-Torleya/g2

= lactata [Ephemerella]

= torrentium [Ephemerella]

= sibirica [Ephemerella]

= karasuensis [Drunella]

Tiunova & Bazova 2010

r.Selenga

Serratella ignita

 

Martynov 2013(MS)

 

Serratella ignita

 

Baturina 2012

Altai

Ephemerella ignita

 

Aydinli 2013

Turcia

Ephemerella ignita

 

Martynov 2014:3-18

Donetsk.reg.

Serratella ignita

 

Cardoni & Tenchini & Ficulle & Piredda & Simeone & Belfiore 2015

DNA

Serratella ignita

 

Tiunova 2014

cycle

Ephemerella ignita

 

Gattolliat & Cavallo & Vuataz & Sartori 2015

DNA

Serratella ignita

 

Potikha 2015

Far-East.Russia

Serratella ignita

 

Erdenee & Maasri & Gelhaus & Bayartogtokh 2016

Mongolia

Serratella ignita

 

Martynov 2016:86-94.

E.Ukraina

Serratella ignita

 

Martynov & Godunko & Palatov 2016

Georgia

Serratella ignita

 

Bojková & Sroka & Soldán & Namin & Staniczek & Polášek & Hrivniak & Abdoli & Godunko 2018

Iran

Serratella ignita

 

Coppa & Le Doaré & Ferrand & Leroy & Brulin 2018

France

Serratella ignita

 

Hrivniak & Sroka & Godunko & Palatov & Polášek & Manko & Oboňa 2018

Armenia

Ephemerella ignita

 

Bauernfeind 2018

photo Albania

Ephemerella ignita

 

 

Ephemerella ignita

 

--/

in Ephemerella/fg3...pm.Torleya/g2

= erytrophthalma [Ephemera]

= apicalis [Ephemera]

= diluta [Ephemera]

= obscura [Baetis]

= rosea [Ephemera]

= rufescens [Ephemera]

= aeneus [Potamanthus]

= gibbus [Potamanthus]

= dilectus [Potamanthus]

= lactata [Ephemerella]

= torrentium [Ephemerella]

= sibirica [Ephemerella]

= karasuensis [Drunella]

= antuensis [Ephemerella (Ephemerella)]