EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig.

z   

helenae Bojkova & Soldán 2015 [Prosopistoma]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Bojkova & Soldán 2015

Iraq

Prosopistoma helenae sp.n.

 

Kazanci & Türkmen 2018 Prosopistoma helenae

 

 

 

Prosopistoma helenae

 

 

in Prosopistoma/f1=g2