EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

grandipennis Zhou & Su & Hong 2000 [Torleya]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Zhou & Su & Gui 2000*

China

Torleya grandipennis sp.n.

 

Jacobus & Zhou & McCafferty 2004*

Torleya grandipennis 

 

Kluge 2004

 

in Ephemerella/fg3...pm.Torleya/g2

 

Jacobus & McCafferty 2008:185-274

#

Hyrtanella grandipennis comb.n.

 

Xu & Jia & Cao & Zhang & Storey & Yu & Zhang 2020

DNA

Torleya grandipennis

 

 

 

Torleya grandipennis 

 

 

in Ephemerella/fg3...pm.Torleya/g2