EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig.

z   

freitagi Garces & Sartori (in Garces & Sartori & Freitag 2020) [Dudgeodes]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Garces & Sartori & Freitag 2020 Philippines Dudgeodes freitagi Garces & Sartori sp.n.

 

    Dudgeodes freitagi

 

 

in Teloganodes/f1=g3