EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

flexifemora Gose 1980 [Baetis]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Gose 1979-1981( 1980)*

Japan

Baetis flexifemora sp.n.

 

Takemon 1990*

Kyoto

Baetis flexifemora 

 

Fujitani 2006

Japan

Baetis flexifemora

 

Fujitani & Kobayashi & 
Hirowatari & Tanida 2011

Tenuibaetis flexifemora comb.n.

 

 

 

Baetis flexifemora

 

 

in Baetosternata-Tenuibaetis/g1