EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

fiuzai Salles & Lugo-Ortiz 2002 [Apobaetis]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Salles & Lugo-Ortiz 2002

Brazil

Apobaetis fiuzai sp.n.

 

Salles & Francischnetti & Roque & 
Pepinelli & Strixino 2003*

 

Apobaetis fiuzai

 

Salles & Da-Silva & Serrão 
& Francischetti 2004*

Brazil

Apobaetis fiuzai

 

Salles & Da-Silva & 
Hubbard & Serrão 2004

Brazil

Apobaetis fiuzai

 

Dominguez & Molineri & 
Pescador & Hubbard & Nieto 2006

Brazil

Apobaetis fiuzai

 

Nieto 2006

Apobaetis fiuzai

 

Francischetti 2007:Doct.Sci.

Brazil

Apobaetis fiuzai

 

Salles & Nascimento  & Massariol & Angeli & Barcelos e Silva & Rúdio & Boldrini 2010

Brazil

Apobaetis fiuzai

 

Cruz & Boldrini & Salles 2011

Apobaetis fiuzai

 

Falcao & Salles & Hamada 2011

photo

Apobaetis fiuzai

 

Mariano & Polegatto 2011

Brazil

Apobaetis fiuzai

 

Lima & Salles & Pinheiro 2012

Brazil

Apobaetis fiuzai

 

Boldrini & Cruz & Salles & Belmont & Hamada 2012

photo

Apobaetis fiuzai

 

Boldrini & Cruz 2014

photo

Apobaetis fiuzai

 

Cruz & De-Souza 2014

Apobaetis fiuzai

 

Massariol & Soares & Salles 2014 Apobaetis fiuzai

 

Cruz 2020

Apobaetis fiuzai

 

 

 

Apobaetis fiuzai

 

 

in Apobaetis/g(1)