EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

 

eximia Edmunds 1972 [Analetris]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Edmunds & Koss 1972*

 

Analetris eximia Edmunds gen.sp.n.

typus nominis Analetris

= Siphlonuridae gen.sp.incert.: Edmunds 1954

= Siphlonuridae undescr.gen.: Edmunds 1957

= Siphlonuridae gen.sp.n.: Edmunds & Musser 1960

= Siphlonuridae undescr.gen.: Edmunds & Allen & Peters 1963

= Siphlonuridae undescr.gen.: Lehmkuhl 1970

Koss & Edmunds 1974*

Analetris eximia

 

Demoulin 1974

 

Analetris eximia

 

Edmunds & Jensen & Berner 1976

distrib. 

223,357

70,71,393

Analetris eximia 

 

Lehmkuhl 1976:199-207

 

Analetris eximia

 

Lehmkuhl 1976:70-81

Analetris eximia

 

Barton 1980

Analetris eximia

 

Kluge 2004

  

in Acanthametropus/fg1-Analetris/fg(1)

 

Takemon & Yamamoto & 
Nakshima & Tanida & 
Kishi & Kato 2006*

DNA

Analetris eximia

 

Sroka 2009:XII.Conf.Eph.

mola; food

Analetris eximia

 

 

 

Analetris eximia

 

 

in Acanthametropus/fg1-Analetris/fg(1)