EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

eloi Gattolliat 2012 [Asiobaetodes]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Gattolliat 2012

Borneo

Asiobaetodes eloi gen.sp.n.

typus nominis Asiabaetodes

 

 

 

Asiobaetodes eloi

 

 

Acentrella eloi

Jubabaetis eloi

in Acentrella/g1-Jubabaetis/g1../g2-Asiobaetodes/g(1)