EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

dobbsi Eaton 1912 [Oligoneuria]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Eaton 1912*

 

Oligoneuria Dobbsi sp.n. 

 

Eaton 1913

 

Oligoneuria Dobbsi 

 

Ulmer 1915 (1916)* 

Brit.Ost-Afr.

Oligoneuria Dobbsi 

 

Lestage 1918*

 

Oligoneuria Dobbsi 

 

Ulmer 1920:97-144*

 

Oligoneuria Dobbsi

 

Ulmer 1924

 

Oligoneuriella dobbsi gen.comb.n.

 

Kimmins 1960

holotypus;

Oligoneuriopsis dobbsi comb.n.

! Kluge 2004

Demoulin 1970 

 

Oligoneuriopsis dobbsi 

= Oligoneuriella grandaeva syn.n.

Kimmins 1971

holotypus

-

 

Barrber-James 1996

 

Oligoneuriopsis dobbsi

 

Kluge 2004

 

in Oligoneuriella/g1-Oligoneuriopsis/g(1)

= grandaeva [Oligoneuriella]

sensu Kimmins 1960 = Oligoneuriopsis/g1 sp.O1

Barber-James & Zrelli & Yanai & Sartori 2020

Oligoneuriopsis dobbsi

 

 

 

Oligoneuriopsis dobbsi

 

--

in Oligoneuriella/g1-Oligoneuriopsis/g(1)

= grandaeva [Oligoneuriella]

sensu Kimmins 1960 = Oligoneuriopsis/g1 sp.O1