EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

decolorata Sinitshenkova 1973 [Rhithrogena]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Sinitshenkova 1973*

Caucasus

Rhithrogena decolorata sp.n.

 

Illies 1978

 

Rhithrogena decolorata

 

Sinitshenkova 1979

Rhithrogena decolorata

 

Kluge 1988

 

Rhithrogena (Rhithrogena) decolorata

 

Kluge 1995

typi

Rhithrogena (Rhithrogena) decolorata

 

Kluge 2004

 

in Rhithrogena/fg4

 

Martynov & Godunko & Palatov 2016

Georgia

Rhithrogena decolorata

 

Bojková & Sroka & Soldán & Namin & Staniczek & Polášek & Hrivniak & Abdoli & Godunko 2018

Iran

Rhithrogena cf. decolorata

 

Hrivniak & Sroka & Godunko & Palatov & Polášek & Manko & Oboňa 2018

Armenia

Rhithrogena (Rhithrogena) decolorata

 

 

 

Rhithrogena decolorata

 

 

in Rhithrogena/fg4