EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

charadra Sroka & Arnekliev 2010 [Acentrella]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Sroka & Arnekliev 2010 Kazakhstan Acentrella charadra sp.n.

 

Kluge & Novikova 2011

Acentrella charadra

Baetis charadrus

Baetis (Acentrella) charadrus

in pm.Acentrella/fg2

in pm.gr.lapponica

= Baetis (Acentrella) squamatus
Novikova 1987 (manuscript name)

    Acentrella charadra

 

 

in pm.Acentrella/fg2