EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

celcus Imanishi 1937 [Baetis]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Imanishi 1937*

Japan

Baetis celcus sp.n.

 

Gose 1979-1981( 1980)*

 

Baetis clecus

 

Takemon 1990

Kyoto

Baetis celcus 

 

Fujitani & Hirowatari & Tanida 2003:X.Conf.Eph.

 

Baetis celcus 

 

Fujitani 2006

Japan

Baetis celcus

 

 

 

Baetis celcus

 

 

in Baetovectata-...