EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

cedrensis Sinitshenkova 1977 [Ameletus]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Sinitshenkova 1977

Ameletus cedrensis sp.n.

 

Sinitshenkova 1981*

Ameletus cedrensis

 

Potikha 1985

 

Ameletus cedrensis

 

Tshernova & Kluge & 
Sinitshenkova & Belov 1986

distrib.

Ameletus cedrensis 

 

Teslenko 1986

 

Ameletus cedrensis

 

Tiunova 1986

 

Ameletus cedrensis

 

Tiunova 1986

respir.

Ameletus cedrensis

 

Vshivkova 1988

 

Ameletus cedrensis

 

Golubkov & Tiunova 1989

respir.

Ameletus cedrensis

 

Tiunova 1993

Ameletus cedrensis

 

Kluge 1995

typi

Ameletus cedrensis

 

Kocharina & Khamenkova 2003

Magadan.ob.

Ameletus cedrensis

 

Kluge 2004

 

in Ameletus/fg2

 

Tiunova & Potikha 2005

Far-East.Russia

Ameletus cedrensis

 

Kluge 2007

Ameletus cedrensis

 

Tiunova 2008:172-188

Amur.prov.

Ameletus gr. cedrensis

 

Tiunova & Teslenko & Reznik 2009

Yakutia

Ameletus gr. cedrensis

 

Soldan & Enktaivan & 
Godunko 2009:XII.Conf.Eph.

Mongolia

Ameletus cedrensis

= Ameletus sp.: Enkataivan & Soldan 2008

Tiunova 2009:XII.Conf.Eph.

Far-East.Russia

Ameletus cedrensis

 

Kluge 2009:109-134

E.Siberia

in Ameletus/fg2

 

Tiunova & Bazova 2010

r.Selenga

Ameletus cedrensis

 

Potikha 2015

Far-East.Russia

Ameletus cedrensis

 

 

 

Ameletus cedrensis

 

--/ 

in Ameletus/fg2