EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

baptistai Dias & Salles 2005 [Tricorythopsis]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Dias & Salles 2005*

Brazil

Tricorythopsis baptistai sp.n.

 

Dias & Molineri & Ferreira 2007*

 

Tricorythopsis baptistai

 

Francischetti 2007:Doct.Sci.

Brazil

Tricorythopsis baptistai

 

Baumbardner 2008 (PhD)

 

Tricorythopsis baptistai

 

Massariol & Soares & Salles 2014 Tricorythopsis baptistai

 

 

 

Tricorythopsis baptistai

 

 

in Tricorythopsis/g(1)