EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

bahiensis Dias & Salles & Ferreira 2008 [Tricorythopsis]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Dias & Salles & Ferreira 2008

n.Brazil

Tricorythopsis bahiensis sp.n.

 

Cruz & Belmont & Boldrini & Hamada 2011

Brazil

Tricorythopsis bahiensis

 

Belmont & Salles & Hamada 2012

Brasil

Tricorythopsis bahiensis

 

 

 

Tricorythopsis bahiensis

 

 

in Tricorythopsis/g(1)