EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

atroari Nieto & Salles 2006 [Paracloeodes]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Nieto & Salles 2006

Brazil

Paracloeodes atroari sp.n.

 

Emmerich & Nieto 2009

Paracloeodes atroari

 

Falcao & Salles & Hamada 2011

photo!

Paracloeodes atroari

 

Cruz & Salles & Hamada 2018

Paracloeodes atroari

 

Cruz & Salles & Hamada 2018:1-20

#, ,

Paracloeodes atroari

 

 

 

Paracloeodes atroari

 

 

 

in Baetovectata-...