EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

aronii Eaton (in Esben-Petersen) 1908 [Ephemerella]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Esben-Petersen (1902)1908(15.XI)

Norge

Ephemerella Aronii Eaton sp.n.

! Dahlby 1973

Bengtsson 1909:9

 

Chitonophora Aronii

 

Aro 1910

 

Ephemerella aronii

 

Esben-Petersen 1916

 

Chitonophora Aroni

! Bengtsson 1930

Ulmer 1920:97-144*

-

Chitonophora Aronii

 

Lestage 1924:33-36*

Finland

Chitonophora Aronii

 

Lestage 1925:227-302

ref.

Chitonophora Aronii

 

Aro 1928

 

Chitonophora Aronii 

! Bengtsson 1930

Bengtsson 1930:1-19

 

Chitonophora Aronii

 

Bengtsson 1930:1-27

 

syn. Chitonophora Aurivillii syn.n.

sensu Esben-Petersen 1916 (partim) = Chitonophora Aurivillii

sensu Aro 1928 = Chitonophora mucronata

McDunnugh 1930

 

Ephemerella aronii

= Ephemerella norda syn.n.

Walley 1930*

Ephemerella aronii

= Chitonophora Aurivillii

= Ephemerella norda

Ulmer 1943

Chitonophora aronii

 

Illies 1956

Chitonophora aronii

 

Kimmins 1960

typus

syn. Ephemerella (Chitonophora) aurivilli

 

Dahlby 1973

 

Ephemerella aronii

sensu Eaton 1908 (partim) = Ephemerella mucronata 

Jacob 1974

 

syn. Ephemerella (Chitonophora) notata syn.n.

 

Kluge 2004

 

syn. aurivillii [Chitonophora]

in pm.Ephemerella/fg5

 

 

 

Ephemerella aronii 

 

 

 

Chitonophora aronii

 

 

syn. aurivillii [Chitonophora]

in pm.Ephemerella/fg5