EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

arcuatus Tiunova 2008 [Parameletus]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Tiunova 2008*

Far-East.Russia

Parameletus arcuatus sp.n.

 

Tiunova 2009:XII.Conf.Eph.

Far-East.Russia

Parameletus arcuatus

 

 

 

Parameletus arcuatus

 

 

in Parameletus/fg2