EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

araponga Dias & Salles 2005 [Tricorythopsis]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Dias & Salles 2005*

Brazil

Tricorythopsis araponga sp.n.

 

Dias & Molineri & Ferreira 2007*

 

Tricorythopsis araponga

 

Francischetti 2007:Doct.Sci.

Brazil

Tricorythopsis araponga

 

Dias & Salles & Polegatto 
& Silva & Froehlich 2007

Brazil

Tricorythopsis araponga

 

Baumbardner 2008 (PhD)

 

Tricorythopsis araponga

 

Salles & Nascimento  & Massariol & Angeli & Barcelos e Silva & Rúdio & Boldrini 2010

Brazil

Tricorythopsis araponga

 

Cruz & Belmont & Boldrini & Hamada 2011

Brazil

Tricorythopsis araponga

 

Mariano & Polegatto 2011

Brazil

Tricorythopsis araponga

 

Massariol & Soares & Salles 2014 Tricorythopsis araponga

 

 

 

Tricorythopsis araponga

 

 

in Tricorythopsis/g(1)