EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

alexandri Kluge & Tiunova 1989 [Epeorus (Iron)]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Tiuova 1987 (diss.)

 

Iron alexandri nomen nudum

 

Kluge & Tiunova 1989*

 
Siberia, 
Far-East.Russia

Epeorus (Iron) alexandri sp.n.

= Iron maculatus: Bajkova 1974
(non Tshernova 1949)

= Iron levanidovae Sinitshenkova 1982
(partum) (non imago)

Tiunova 1993

Epeorus (Iron) alexandri

 

Kluge 1995

typi

Epeorus (Iron) alexandri

 

Kluge 1997:176-220

Epeorus (Iron) alexandri

in gr. longimanus

 

Tiunova 2003:35-44

Epeorus (Iron) alexandri

 

Kluge 2004

 

in Epeorus/fg3...pm.Iron/g2

 

Tiunova & Potikha 2005

Far-East.Russia

Epeorus (Iron) alexandri

 

Beketov 2008:289-299

Epeorus alexandri

 

Tiunova 2008:31-45

Epeorus (Iron) alexandri

 

Soldan & Enktaivan & 
Godunko 2009:XII.Conf.Eph.

Mongolia

Epeorus (Iron) alexandri

 

Tiunova 2009:XII.Conf.Eph.

Far-East.Russia

Epeorus (Iron) alexandri

 

Kluge 2009:109-134

E.Siberia

in Epeorus/fg3-Iron/g2

 

Tiunova & Bazova 2010

r.Selenga

Epeorus (Iron) alexandri

 

Baturina 2012

Altai

Epeorus alexandri

 

Potikha 2015

Far-East.Russia

Epeorus (Iron) alexandri

 

 

 

Epeorus (Iron) alexandri

 

--/

in Epeorus/fg3...pm.Iron/g2