EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

albai Gonzalez del Tanago & Garcia de Jalon 1984 [Serratella]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Gonzalez-del-Tanago & 
Garcia-de-Jalon 1984*

Serratella albai sp.n.

 

Puig 1983

España

Ephemerella albai 

 

Gonzalez del Tanago 1984

España

Serratella albai  

 

Studemann & Landolt & Tomka 1989*

Serratella albai  

 

Alba-Tercedor 1990*

Serratella albai  

 

Preso & Postigo & Soto & Luis 1991:VI.Conf.Eph.

Ephemerella albai 

 

Studemann & Landolt & Tomka 1995:VII.Conf.Eph.

Serratella albai  

 

Studemann & Landolt 1997:VIII.Conf.Eph.

Serratella albai  

 

Kluge 2004

 

in Ephemerella/fg3-Torleya/g1-Uracanthella/g1

 

Jacobus & McCafferty 2008:185-274

#

Teloganopsis albai comb.n.

 

Ubero-Pascal & Sartori 2009:XII.Conf.Eph.

Teloganopsis albai  

 

 

 

Serratella albai  

 

,-,/

in Ephemerella/fg3-Torleya/g1-Uracanthella/g1