EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Vittapallia/g 

f: -

g: Ephemerella subgen. Vittapallia Jacobus & McCafferty 2008: 226, typus Ephemerella tibialis 


subgenus Vittapallia

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Jacobus & McCafferty 2008

subgen. Vittapallia subgen.n.

 

Ephemerella

 

 

 

subgen. Vittapallia

 

 

 

 

in pm.Torleya/g2

 

 

 

 

 

 

 

 

 


binomina:

Vittapallia & Ephemerella (Vittapallia)

angusta Traver 1934 [Ephemerella]  

nuda Tshernova 1949 [Ephemerella]

sequoia Allen & Collins 1968 [Ephemerella]

thymalli Tshernova 1952 [Ephemerella]

tibialis McDunnough 1924 [Ephemerella] typus nominis Vittapallia

verrucosa Kluge 1980 [Ephemerella]


Vittapallia spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

 

 

 sp.