EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig.

z   

Tapajobaetis/g

f: -

g: Tapajobaetis Boldrini1 & Salles (in Boldrini1 & Pes & Salles) 2017, typus T. labiosus Boldrini1 & Salles (in Boldrini1 & Pes & Salles) 2017 (design. orig.)


 

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


genus Tapajobaetis

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Boldrini1 & Pes & Salles 2017

Tapajobaetis Boldrini1 & Salles gen.n.

 

Baetidae

 

 

 

Tapajobaetis

 

 

 

 

in Camelobaetidius/g1

 

 

 

 

 

 

 

 

 


binomina:

Tapajobaetis

labiosus Boldrini1 & Salles (in Boldrini1 & Pes & Salles) 2017 [Tapajobaetis]   typus nominis Tapajobaetis


Tapajobaetis spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

 

 

 sp.