EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Potamocloeon/g 

f: -

g: Potamocloeon Gillies 1990:207-208: 207, typus Cloeon dentatum Kimmins 1956 (design. orig.)


Potamocloeon/g1

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

 

 

 

 

 

 

 

Potamocloeon/fg1  

Protopatellata

 

 

 

 

 

 

 


genus Potamocloeon

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Gillies 1990:207-208.

Potamocloeon gen.n.

! Jacobus & McCafferty & Gattolliat 2006

Baetidae

 

Lugo-Ortiz & McCafferty 1996*

Potamocloeon

! Jacobus & McCafferty & Gattolliat 2006

Baetidae

Bugilliesia-complex

 

Jacobus & McCafferty & Gattolliat 2006

 

syn. Cloeodes syn.n.

 

sensu Gillies 1990: Securiops gen.n.

 

 

Salles & Gattolliat & Sartori 2016

Potamocloeon

 

Cloeodes complex

subg.Potamocloeon

subg.Aquaediva

Kluge 2018:117

 

Potamocloeon

= Maliqua

Protopatellata

 

Kluge 2019:56-61.

phylog.

Potamocloeon

 

 

 

Kluge 2019:299-317.

Potamocloeon

= Maliqua

Protopatellata

 

 

 

Potamocloeon

 

 

 

 

Potamocloeon/fg1 = Maliqua

 

 

 

 

 

 

 

 


subgenus Potamocloeon

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Salles & Gattolliat & Sartori 2016

subg.Potamocloeon

 

Potamocloeon

 

 

 

subg.Potamocloeon

 

 

 

 

Potamocloeon/fg1 = Maliqua

 

 

 

 

 

 

 

 


taxa subordinated to Potamocloeon/g:

Aquaediva/g [g:2016]

 Maliqua/g [g:1997]


binomina:

Potamocloeon

abdallahi McCafferty 2000 [Maliqua]

bicoloratus Gattolliat 2001 [Cloeodes]  

dentatum Kimmins 1956 [Cloeon]  typus nominis Potamocloeon

edentatum Kluge 2019 [Potamocloeon]

freitagae Gattolliat 2001 [Cloeodes]  

macafertiorum Lugo-Ortiz (in Lugo-Ortiz & McCafferty) 1996 [Potamocloeon]

plumosum Wuillot (in Wuillot & Gillies) 1993 [Afroptilum]  typus nominis Maliqua

portabilis Lugo-Ortiz & McCafferty & Gattolliat 1999 [Cloeodes] typus nominis Aquaediva

pseudogladius Gattolliat 2001 [Cloeodes]


Potamocloeon spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

Gattolliat 2003

Potamocloeon sp.A

 

mandrare [Securiops

-"-

Potamocloeon sp.B

 

 

Jacobus & McCafferty & Gattolliat 2006

 

Potamocloeon sp.B