EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Parameletus/fg 

f: Parameletinae Kluge & Studemann & Landolt & Gonser 1995: 111

g: Parameletus Bengtsson 1908: 242, typus P. chelifer Bengtsson 1908 (monotypy)  


Parameletinae

genus Parameletus

taxa subordinated

binomina

Parameletus spp.


Parameletus/fg1

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Kluge 2004: 76

Parameletus/fg1

= Parameletinae: 
Kluge & al. 1995

Siphlonurus/fg1

Siphlonisca

Parameletus/fg2

 

 

Parameletus/fg1

 

 

 

 

Parameletus/fg1

 

Siphlonurus/fg1

Siphlonisca

Parameletus/fg2

 

 

 

 

 

 


Parameletus/fg2

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Kluge 2004: 79

Parameletus/fg2

= Parameletus: Bengtsson 1908

= Potameis

= Sparrea  

= Palmenia  

Parameletus/fg1

incl. Siphlonuroides  

 

 

Parameletus/fg2

 

 

 

 

Parameletus/fg2

  

Parameletus/fg1

incl. Siphlonuroides  

 

 

 

 

 

 


subfamilia Parameletinae

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Kluge & Studemann & Landolt & Gonser 1995: 111

 

Parameletinae subfam.n.

 

Siphlonuridae

Siphlonisca

Parameletus

 

 

Parameletinae

 

 

 

 

Parameletus/fg1

 

Siphlonurus/fg1

Siphlonisca

Parameletus/fg2

 

 

 

 

 

 


genus Parameletus

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Bengtsson 1904

 

Parameletus nomen nudum

 

 

 

Bengtsson 1908

....

Parameletus gen.n.

 

 

 

Bengtsson 1930:127

 

Parameletus  

= Eatonia nomen nudum

= Potameis syn.n. 

= Sparrea syn.n.

= Palmenia syn.n.

 

 

McDunnough 1932

 

Parameletus  

= Siphlonuroides syn.n.

 

 

Needham & Traver & Hsu 1935

Parameletus

= Potameis

= Sparrea

= Palmenia

= Siphlonuroides

Baetidae-Siphlonurinae

 

Edmunds & Traver 1954

 

Parameletus

 

Siphlonuridae-Siphlonurinae

 

Edmunds & Allen & Peters 1963

 

Parameletus

 

Siphlonuridae-Siphlonurinae

 

Tshernova 1970

 

Parameletus

 

Siphlonuridae-Siphlonurinae

 

Edmunds & Jensen & Berner 1976

Parameletus

 

Siphlonuridae-Siphlonurinae

 

Hubbard 1977 

 

Parameletus  

= Potameis

= Sparrea

= Palmenia

= Siphlonuroides

 

 

Landa & Soldan 1985

 

Parameletus

 

Siphlonuridae-Siphlonurinae

 

Tshernova & Kluge & 
Sinitshenkova & Belov 1986

Parameletus

 

Siphlonuridae

 

Tomka & Elpers 1991

 

Parameletus

 

Siphlonuridae

 

Kluge & Studemann & 
Landolt & Gonser 1995

 

Parameletus

 

Siphlonuride-Parameletinae subfam.n.

 

 

Kluge 1997:176-220

 

Parameletus

 

Siphlonuridae

 

 

 

Parameletus  

 

 

 

 

Parameletus/fg2

  

Parameletus/fg1

 

 

 

 

 

 

 


taxa subordinated to Parameletus/fg1 & Parameletinae & Parameletus

 Eatonia/g [g:1904] nom. praeocc.  syn. Parameletus

 Palmenia/g [g:1910]  

 Potameis/g [g:1909]

 Siphlonisca/g [g:1909]

 Sparrea/g [g:1909]

 Siphlonuroides/g [g:1923]  


binomina:

Parameletus

affinis Bengtsson 1904 [Parameletus] nomen nudum

arcuatus Tiunova 2008 [Parameletus]

chelifer Bengtsson 1908 [Parameletus]

columbiae McDunnough 1938 [Parameletus]

croesus McDunnough 1923 [Siphlonuroides]

ensiformis Tiunova 2008 [Parameletus]

midas McDunnough 1923 [Siphlonuroides]

minor Bengtsson 1909 [Potameis]


Parameletus spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

Tshernova 1947

N.Russia

Parameletus sp.

 

 

Edmunds & Jensen & Berner 1976

Alaska

Parameletus sp.

 

 

Kluge 2004 

Far-East.Russia

Parameletus/fg2 sp.S3

 

ensiformis [Parameletus]